Fogden Peder Knudsen og Gunnild Mogensdtr.

 

En gammel slektstavle

 

Av Ole Arild Vesthagen
 

 

 

I justisråd Christopher Hammers arkiv i Gunnerus-biblioteket som er en del av Universitets­biblioteket i Trondheim er det bevart en slektsoversikt skrevet av Otte Christopher Thune som er en avskrift av det hans far Niels Mogensen hadde skrevet.[1] Niels Mogensen var sønn av Mogens Pedersen som var sønn av fogden Peder Knudsen og Gunnild Mogensdtr. Den opprinnelige oversikten ble antakelig skrevet på slutten av 1600-tallet. Sammen med dette dokumentet ligger det et oversendelsesbrev skrevet i Land 19. mai 1764. Underskriften er ikke synlig, men alle som har vært borti kirkeboka for Land fra den tiden kjenner straks igjen sogneprest Nils Dorphs særegne håndskrift. Brevet lyder som følger:

 

Velbaarne Hr Cancelie Raad
Aller højstærede Velynder!
Efter megen søgning fant jeg igjen det forlangede slegte-register, som jeg hermed har den ære at fremsende med ærbødigst begjær, at det, som tjener mig til megen oplysning i mine Præste-historier, mig motte sendis tilbage – ved nu Hr Cancelie Raad nogen underretning om Mag Boe Hansens Forældre samt fødsels tid og sted udbad jeg mig en liden underretning derom – Med ald velstands tilynskning har jeg altid den ære at leve

                                                                                             Velbaaren

Land d 19 Maii 1764                                                            Hr Cancelie Raads

                                                                                             Allerhøjstærede Velynders

                                                                                             ærbødige tjener

 

 

Peder Knudsen var Gunnild Mogensdtr.s andre ektefelle. De ble gift omkring midten av 1570-tallet. Han ble antakelig født i København der faren var slottsskriver. Flere i hans familie benyttet slektsnavnet Wincke som kom fra hans morfar, men det ser ikke ut til at Peder brukte dette navnet selv. Peder var fogd over Hadeland og Totens fogderi fra omkring 1578. I 1609 kalles han "forrige fogd". Han var stiftsskriver i Oslo og Hamar stift i en periode før han igjen var fogd over Hadeland og Toten inntil han døde. Peder og Gunnild bodde på garden Hallingstad på Toten som han fikk i forlening fra kongen i 1578. Peder Knudsen møtte i en rettsak for herredagen i 1599 på vegne av Magnild Dyresdtr. og kalles da hennes "svoger". Peder er oppført i skattelistene siste gang i 1631 og døde antakelig samme år. Året etter er enken oppført i skattelistene. Peder må ha vært svært velstående og eide store mengder gods.

Gunnild Mogensdtr. var datter av Magnild Dyresdtr. som var datter av lagmann Dyre Sevaldsen. Han og hans slekt er det skrevet mye om, men den beste og mest etterrettlige artikkelen er utvilsom "Dyre Sevaldssons ætt, og litt om Hove- og Østby-ættene" av Per Reidar Bjørnerud Christiansen i Norsk slektshistorisk tidsskrift, bind XXXV, side 387 (1996).

 

Selve slektsoversikten gjengis i sin helhet nedenfor. Tekst som er gjengitt med fete typer er tilføyelser som Christopher Hammer har foretatt og som ikke fantes i den opprinnelige oversikten. Blant annet så har Hammer tilføyet navnet "Gyldenaar". Dette navnet forekommer ikke i noen originalkilder og slekten har åpenbart aldri benyttet dette selv. Navnet synes å være Hammers egen konstruksjon.

 

 

               Vores Slegt Register
               paa Fædrene Side!

               Gunille Mogensdaatter Gyldenoer.
Hun var datter til Hustrue Magnilde Dyre, en Forneme adels Frue i sin Tiid, hendes mand ogsaa av Adel, men hendes navn u‑viist.

Denne Gunille Mogensdaatter Gyldenaar var 2de gange gift (1) med Ole Reersøn, en forneme Raadmand i Osloe med Hanem avlede hun 2de døttre, Den første, Marthe Olsdatter, blev gift med hr Thomes Laugesøn, da Sogne Præst paa Touten, men siden i Obsloe, og, efter dens ulychelige Ruin i Christiania.-

               Disse avlede Tilsamen:

(1) Ole Thomesøn, som efterlod sig (1) Peder Olsøn, levede ugift (2) Marthe Olsdatter, gift med hr Peder Kielbech paa Røgen (3) Malene Olsdatter, gift i Danmark med en Præst i Vibe (4) Maren Olsdaatter, gift med Anders Bynche.-

(2) Lauge Thomesøn, døede ugift.-

(3) Mag: Sevald Thomesen, efterlod sig Hr Knud Sevaldsøn, Sogne Præst paa Touten og Thomes Sevaldsøn døede Stuedent.-

(4) Mag: Niels Thomasen, Sogne Præst paa Touten, efterlod sig ingen børn.-

(5) Mag: Anders Tomesøn, kom til Danmark, hvis børn vides iche.-

(6) Malene Thomesdatter, blev gift med Mag: Ole Boesøn, Lector i Christiania og avlede med ham 12 børn, som døede ugift, undtagen Lisbet som blev gift med Mag: Jesse Madsøn, den tiid Rector Scholæ Christianiensis, men siden Sogne Præst i Scheen, med hvilke hun avlede Mag: Hanibal Jessen, Sogne Præst samestæds, og Malene Jesdatter som var gift først med Hans Iversen, siden med Anders Cornitz Raadmand i Scheen.-

(7) Magnild Thomasdaatter, døede ugift.-

(8) Lisbet Thomesdaatter, gift med Hans Castensøn, og avlede med ham (1) Hr Christopher Hansøn, Sogne Præst i Land og Provst (2) hr Niels hansøn, Sogne Præst paa Hoff i Soløer. (3) Casten Hansøn døede Student. (4) Karen Hansdatter gift med Mag: Boe Hansøn paa Ringsager.-

Gunild Mogensdaatters anden Datter med Ole Reersøn, Nemlig Aase Olsdatter, blev gift med hr Daniel Laugesøn, Sogne Præst paa Modum, og havde ingen børn.-

Efter Ole Reersøns Død, blev Gunild Mogensdaatter anden gang gift med Peder Knudsøn, fouged over Touten og Stifts Skriver over Aggershuus Stift, med hanem avlede hun:

(1) Hr Knud Pedersøn, Sogne Præst paa Gran, ingen børn.-

(2) Hr Mogens Pedersøn, Sogne Præst paa Onsøe, efterlod sig disse Børn

               Med hans første qvinde

Anne Mogens daatter, gift med Jacob Rasch, Laugmand i Stavanger

               Med has anden qvinde

Knud Mogensøn, som tiente ved militien i Spanien og der døde.

Eylert Mogensøn, boede paa Moss og der døde.-

Hr. Peder Mogensøn, Sogne Præst paa Onsøe.-

Hr. Mikel Mogensøn, Sogne Præst paa Hobbel, og Provst.-

Niels Mogensøn døede i ungdomen.-

Margrete Mogensdaatter, som var gift, først med hr Laurids Lauridsen, siden med hr Christian Henrichsøn, begge Sogne Præster til Rygge.

Thomas Mogensøn, døede i Holland ugift.-

Gunild Mogensdaatter, gift med hr Peder Mikelsen paa Waale.

Sophie Mogens daatter, døede i barndomen.-

Hr Niels Mogensøn, Sogne Præst paa Thune.-

Hr Jens Mogensøn, Sogne Præst paa Nannestad.-

Sophie Mogensdatter gift med Matz Henningsøn.-

(3) Marte Pedersdaatter, 3de gange gift (1) med hr Christoffer Jensøn, Sogne Præst paa Stange, men siden paa Touten. (2) med hr Mads Pedersøn paa Touten, (3) med hr Ole Jensøn Pharo paa Næss paa Hedemarken. Med de 2de siste Mænd havde bemte Marthe Peders daatter ingen børn, men med den første disse efterskrevne:

(1) hr Jens Christophersøn Sogne Præst paa Ringsager, døde uden børn.-

(2) Karen Christophers daatter Hak, gift med Otte Mogensøn Gyldenaar, Laugmand paa Oplandene, avlede ingen søner, men mange døttre, hvoraf ingen vides ved navn, undtagen Pernille Ottesdatter, som blev gift med hr Anders Hammer paa Gran, og en anden fik først Niels Bentsøn, Fouget paa Touten, siden oberste Reichwin, hvis navn var Elisabeth Ottesdaatter.

(3) Helebor Christophersdaatter, gift (1) med Peder Jensøn, Fouget over Touten (2) med hr Matz paa Biri, havde iche børn med nogen af sine Mænd.-

Peder Knudsøn havde ellers 4re brødre (1) Hr Friderich Knudsøn Sogne Præst i Svalderup og Proust i Odsherret (2) Morten Knudsøn kongel: Herold, (3) Hans Knudsøn Winche, Lougmand i Stavanger og (4) Antonius Knudsøn, Borgemæster i Obsloe og en Søster
Boel Knudsdaatter, gift med Anders Hansøn, Skriver paa Bremerholm, av dennem ere disse børn:

(1) Hans Andersøn, Canich i Osloe, gift med Barbara Berg, og avled med hende (1) Claus Hansøn Berg, Capitaine, hvis Hustrue var Birgitte Trane, og Deres Søn Nicolai Berg, Laugmand over Tønsberg og F:stads lougstoel. (2) Boel Hansdaatter gift med Fouget Berrel Jensøn.

(2) Karen Anders daatter Plate, som var i sær Naade hos C4.

(3) Boel Andersdaatter, gift (1) med Willum Dop, Canich i Roeskild, siden med magister Ole, Biskop i Osloe.

(4) Anne Andersdatter, gift med mag: Niels Glostrup, Biskop i Osloe.

(5) Else Andersdatter, som havde Lauritz Hammer, kongens Kiøbmand i Kiøbenhavn.-

(6) Erich Andersøn, Tolder i Holmstrand, som havde Inger Hermandsdatter.-

               Sl: Hr Niels Mogensøn, Sogne Præst paa Thune, hans børn, og deres fødsels tiid:

Anno 1671 den 4 Julii blev Mogens Nielsøn Fød.-

Ao 1672 den 16 Julii blev Thomas fød.-

Ao 1673 den 6 Julii blev Otthe Christopher fød.-

Ao 1675 den 11te Oct: blev Karen føed.-

Ao 1676 den 13 Oct: blev Niels fød, som døede i Bergen.-

Ao 1678 den 20 April blev Hans fød, som døede 1681 den 10 Oct 3 ½ aar.

Ao 1679 den 3 Jun: blev hillebor fød.-

Ao 1679 den 3 aug: blev Anne Margrete fød, opkaldet efter sine 2de Fastre Anne Mogensdaatter Lougmand Jacob Rasches, og Margrete Hr. Christen Henrichsøns.-

Ao 1683 den 10de oct: blev Hans Christian føed.-

Dette at være et Rigtigt udtog og Copie af Sl: Faders Egen Original og Haandskrift, Testerer O.C. Thune.-

 

 

Artikkelen har stått på trykk i Vestoppland slektshistorielags tidsskrift nr. 1 - 2005.[1] Universitetsbiblioteket i Trondheim, Gunnerusbiblioteket. Christopher Hammers samling, manuskript 56:45.