To gamle Amerikabrev

Av Ole Arild Vesthagen


I 1860 fikk min tipp-tipp-oldefar Engebret Larsen Bleken i Gran et brev fra sin svoger Ole Henriksen Lunnerengen i Amerika. Ole kom fra Lunnerengen i Lunner og var gift med Siri Jensdtr. fra Gamkinn i Gran som var søster av Engebrets kone Kari Jensdtr. Oles bror Anders Henriksen Lunnerengen var gift med Karis søster Eli Jensdtr. Disse tre søstrene var døtre av Jens Sørensen og Mari Nilsdtr. Gamkinn.
I brevet omtales det bl.a. en uenighet om et pengebeløp, men siden en side i brevet mangler er det vanskelig å forstå sammehengen.

Argyle Februari 27 1860
Til gode ven Engebredt Larson Bleken
Da der er saa Lang en tid henløben og vi ikke haver skrevet dig til gode Ven saa maa vi engang tage os den
Lel Leilighed at til sende dig nogle Linier. Saa maa vi først fortæle dig at vi alle ere ved en god hilse og Sundhed som vi ikke maa forglæmme at takke vor høieste Gud for og det same ønsker vi at høre ifra Eder igjen. saa maa jeg fortæle dig hvormange Børen jeg eller vi haver. Vi haver i heletagtet 6 Børn de 3 Ældste af dem haver gaaet paa Engelsk Skole den ganske Vinter saa de kan læse Englich lige saa vel som Norsk. saa vor Huus holdning er meget stor med Gud være lovet der gives anledning til føde og Klæde noget Bedere her end om jeg havde været i Norge thi her kan jeg have alle mine Børn under Vingerne og de Ældste af dem er nu allerede til god hjelp for mig Nu maa jeg fortæle lit om hvormeget Land jeg haver op brækket jeg haver 20 Acrece som er Brekket og 50 Acrece under Jerde og jeg agter mig til at Bryde eller Brække en del til Næste Sommer. og Ligeledes med Creaturer først haver jeg, et per Voxene Oxer og 4 Kjør og 3 Yngere og 7 Faar 4 Swiin 1 Haappe 4 Aar gamel som skal have Føl til Vaaren. Saa maa jeg foræle dig at jeg just haver igjenenen læst et Brev fra Minnesota ifra min Broder Iver som fortæler at de ere med god hilse og Sunhed saa jeg seer at alle mine Beslægtede gjøre gjøre godt frem skridt. Ligeledes ifra din Søn Anders er meget Virksom og gaaer fremad med sin Farm og haver Avlet 2 Børn men vi ere saa Langt bort fjærnede ifra fhver andre at talen vi kan faa med hverandre er med Blik og Papiir. Vi taler ofte om det skulde være morsomt at faa tale Mundtlig med Eder men efter alt bliver det et Uopfyldt ønske
[Her mangler en side]
Det var ikke noget Regnskab uopgjort efter mig i Norge som han skulde drage til bage fo af pengerne for andet end han Kjørte os til Christiania da vi Reiste som vi troede han havde gjort af et godt hjerte og Siri Siger hun troer hun ikke haver gjort dem saa meget imod at de skulde tage Betaling derfor. ikke for det jeg Gudskee Tak ekke er i mindre Omstændigheder end jeg kan godt leve alligevel, men det harmer os da min Moerbroder skulde have pengerne som han kanske kunde trænge dem allsammen, da det vil tage Flere penger at Reise hid med en mange troer, og ligeleders haver ikke han haft saa meget Bryderi dermed at tage sig betalt for at Summen skulde blive mindre end den var.
Nu Kjære Svoger dersom jeg kan paalægge dig alt dette Bryderi om du først vilde gaa til Anders Egge Moen og efter spørge om der skulde være nogen feil i dette om de skulde have skrevet feil i Brevet om disse omtalte 24 Spd. eller det Saaledes thi vi troer Apsolut det maa være et feiltag deri. og dersom det er en forsømmelse eller en feiltagelse deri da andet end Moerbroder becommer alle pengerne saa vil du spare den Umag at gaa til Niels Gamkind saa jeg ikke haver nogen anden at henvende mig til da jeg ved du er paalidelig og gjør dette Erinde alt Rigtigt Saa der som alting gjøres Regtigt saa bliver ikke nogen tvist men hvis ikke saa er vi ikke længere borte end vi kan føre det igjennem Lov og Ret thi paa det same Brev er der 2 Mans underskrift O I Game og Thosten Helmen som Widner til det omtalte Skifte. Dette vil dog falde dig stor Umage Kjære Svoger men et Hjertlig tak er den betaling jeg kan give dig derfor Saa maa jeg afbryde min simple Skrivelse til dig med en Vennlig Hilsen ifra mig og Kone og Børn Tillige ifra Anders med Kone at vi alle ønsker dig Lykke og Velfærd tillige med Hilse og Sundhed.
Adjo Levvel i Herren. hvis det gives dig Leilighed saa skriv os til Kjære Svoger
Ole Lunder Engen
Anders Engen

[I margen:]
skriv saa hastigt som muligt men ikke Brevet Blangt
De maa Dog unskylde mig da jeg haver skrevet feil angaaende Siderne men naar di leder saa finder de det Ret


***

Det andre brevet ble skrevet av Hans Nilsen Gamkinn i 1866 da han hadde kommet fram til sitt søskenbarn Anders Engebretsen Bleken i Minnesota. Brevet ble skrevet til hans far Nils Jensen Gamkinn. Nils var bror av de tre søstrene nevnt ovenfor. Anders Engebretsen Bleken var sønn av Engebret Larsen Bleken.
Brevet gir et interessant innblikk i hvordan en reise til Amerika kunne arte seg på 1860 tallet. Hans var tydeligvis ikke fornøyd hverken med reisen eller med forholdene han kom til i Amerika. Menyen ombord i båten var da også en annen enn den vi finner på dagens lystcruise: sild og te......

S:T: Niels J. Gamkind
Blegen den 6 Juni 1866
Tiden bliver ikke saa kort paa vaar Reise; saa jeg kan faa Skrevet Eder til før; saa maa jeg da benyte den Leilighed jeg nu har og fortæle dem Hvad jeg synes om denne udvandering; jeg for mit Vedkomende haver ikke ednu fundet Noget der kan Glæde mig her i Landet jeg Maa nu begynde paa Min Reise den begyndte den 4d. mai kl 6 og da fik vi strast vaar Aftenmad det var Sil og The men Vaar Reise gik Lykeligt
Stil og vi ankom til Liverpol Hul i Engeland d. 7de kl. 12 Miag og der møte os en Taalk om bord som følte os paa Jernbanen sa vi Reiste derfra same aften kl 3 og ankom til Liverpol kl 9 alt same dag; saa blev vi jaget ind i et Hotel som var indrætet til pasagere og der var 600 Logerende; der blev vi i tre Dage i en ganske Tarvelig Lune men saa gik vi om bord paa et Dampskib der hete belgian og vaar Reise gik Lykeligt hele tiden men den 17de havde vi Staarm saa vi fik huske os ganske frest Men jeg og min kamerad har ikke været Syge en Dag siden vi Reiste Jemeni fra; vi ankom til kvebæk de 23de kl. 4 formidag og kom paa Jernbane kl 6 Ef til en by der kaldes Sarndia; men saa kom vi paa stimbaad op i Jennem en inso som var stor vi kunde ikke see land en lang stund paa denne Sø var vi i 3 Dage saa kom vi til en by som hete Milvoicka; saa kom vi paa Jernbane til en by som heder Praerdusin; saa havde vi den Stimbaad til byen Lansing; saa havde vi ijen 23 Engelske mil til Anders Blegen hvilken vi naaede Loverdagen de 29 [?] Juni Ale raske og friske og Maria Ols dt Melbstad kom lige til Gulbrand Melbostad han er vaar naboe og har ganske god Gaard og Pene Huse; og jeg haaber min Moder vilde gaa til Melbostad og hilse dem Meget flitigt fra denes Dater at de ikke maa vente noget Brev fra hende paa en tid da det ikke kan behøves at skrive ale paa en gang Forresten haver jeg ikke noget paaligende dene gang men jeg haaber at ingen af mine Beslægtede Maa kaame Efter saa hastigt saa tror jeg at Faa Mundeligt Talt med dem saa tror jeg at kune veilede Dem paa det beste for den som er i nogen lunde Leilighed bor ikke Reise den besverlige Vei og naar vi kaamer her; saa er det hvad husene angaar ikke noget bedere End hos Christian Vasbraavaalden verken med Hovedbygning eller udhuse saa det er dermed meget slæmt Men vi bliver gaat beværtet hvor vi komer hen men naar jeg tenker paa min broder Jens saa haver jeg meget Ont; Forresten haver jeg ikke noget denegang men en kjærlig hilsen til Eder alle hils til Lyngstad fra mig at de maa give sig i Ro med Amerik tanken til jeg kaamer jem saa skal jeg fortæle dem hvad jeg synes og bliver bekjent i Landet,
det Potræt som er til overs jeme Vil jeg forære Christian Larsen Alm; jeg haver arbeidet i 4 Dage og komer til paa same stæd lengere, baade jeg og Ole Blegen
Ligeledes hilses fra Ole E. Blegen at jeg er med god hilse og har og har været hele tiden siden jeg Reiste fra mit jem og lever nu hos min broder og befinder mig meget vel; om de vilde vilde hilse til Blgen med det saa behøves vi ikk at skrive flere paa engang
Ver da paa det kjerligste hilset fra mig og lev Vel
Blegen den 10 Juni 1866 Hans Gamkind
min Adrese er
Hans Nielsen Blegen, Spring Grow P., Houston Co
Minesota, Nortamerika

[Med annen håndskrift:] Kom til Gamkind den 10de Juli 1866Tilbake til hovedsiden.