Dorthe Christophersdtr. Dotset

og hennes søskenbarn på Hadeland

av Ole Arild Vesthagen

 

Forleden fikk jeg låne flere eldre numre av Vestoppland Slektshistorielags tidsskrift. I nummer 3/1985 kom jeg over en artikkel om et skifte på garden Dotset på Toten i 1772. Det ble holdt skifte etter Dordi Christophersdtr. som ikke hadde noen livsarvinger. Hun ble arvet av tre kull med søskenbarn, alle i Gran på Hadeland. Da jeg fant en av mine aner blant disse søskenbarna, fattet jeg straks interesse og satte meg som mål å finne ut av slektssammenhengen for disse arvingene.

Skiftet er innført i skifteprotokoll nr. 9b for Toten, Vardal og Biri. Det ble påbegynt 27.6. og avsluttet 5.10.1772. Innledningen i skiftet lyder som følger:

David Sommerfeldt kongelig Majestæts Cancellie Raad og Sorenskriver over Toten Wardahl og Birie. Giør Vitterligt at Anno 1772 den 27de Junij blev Skifte Retten med de tvende Eedsorne Vurderings Mænd Hans Larsen Møchenæs og Hans Hansen Amlien sadt og betient paa Gaarden Dotset paa Eenstranden i Totens Præstegield for at Registere og Vurdere hvad den der ved Døden afgangne qvinde Dordi Christophersdatter sig kand have efterladt til paafølgende lovlig Skifte og Deeling imellem hendes igienlevende Enkemand Peder Hansen Dotset, og den afdødes udarvinger |:om der bliver noget til Overs naar gielden er betalt:| siden hun ingen livsarvinger har efterladt sig. Arvingerne bleve angivet at være følgende:
1. Den Sal: qvindes Sødskende Barn Ole Jonsen 60 Aar gamel boende paa Gaarden Dælen paa Hadeland.
2. Hendes Sødskende Barn Lars Jonsen 58 Aar gamel boende paa Gaarden Wallebye i Grans Sogn paa Hadeland.
3. Hendes Sødskende Barn Ole Poulsen 58 Aar gamel boende paa Gaarden Mollen i Grans Sogn paa Hadeland, nærværende.
4. Hendes Sødskende Barn Lars Poulsen 60 Aar gamel boende paa Norengen i Grans Sogn paa Hadeland.
5. Hendes Sødskende Barn Peder Poulsen Nyegaard, død og efterladt sig 2
de Børn, a) Sønnen Hans Pedersen Soldat, fuldmyndig, opholdende sig paa Smetsrud i Grans Sogn, og b) Datteren Rangdi Pedersdatter gift med Ole Nielsen boende paa Pladsen Holmens Eyer i Grans Sogn.
6
te Hendes Sødskende Barn Gulbrand Nielsen Kiechstad, død og efterladt sig 3de Sønner, som ere a) Hans Gulbrandsen fuldmyndig skal være i Trondhiem, b) Niels Gulbrandsen fuldmyndig, skal og opholde sig i Trondhiem, c) Amund Gulbrandsen fuldmyndig, vider ey hvor hand er;
Paa disse tvendes Vegne var tilstæde Gulbrand Jensen Lysumruden.
7. Hendes Sødskede Barn Marthe Nielsdatter Lysumruden paa Hadeland gift med Gulbrand Jensen som var tilstæde.
8. Hendes Sødskede Barn Elie Povelsdatter som har vært gift med Jens Pedersen Griniestuen, død og efterladt sig en Søn Niels Jensen fuldmyndig, boende paa gaarden Wache i Gran Sogn.
9
de Den Afdødes Sødskende Barn Ingebor Poulsdatter, død og efterladt sig en Datter Rønnov Gislesdatter, gift med Peder Jonsen Mollen i Gran Sogn.
10. Hendes Sødskende Barn Dorthe Nielsdatter gift med Lars Simensen Qvien Eyer paa Hadeland.
11. Hendes Sødskende Barn Anne Nielsdatter gift med Hans Hansen Gulden Eyer paa Hadeland.
12 Hendes Sødskende Barn Kirsti Nielsdatter, død og efterladt sig 2
de Børn som ere: a) Sønnen Gulbrand Jonsen 11 Aar gamel, b) Datteren Ingebor Jonsdatter 20 Aar gamel, som ere aflede med Jon Syversen Hveen Eyer i Gran Sogn.
13. Hendes Sødskende Barn Rangdi Nielsdatter, har været gift med Gulbrand Christophersen, og derefter med Anders Andersen Elchen Eyer, død og efterladt sig 5 Børn, som ere: a) Hans Gulbrandsen fuldmyndig, skal findes i Holmestrand, b) Anders Andersen 22 Aar gamel, c) Datteren Anne Andersdatter 18 Aar gamel, d) Datteren Ragnild Andersdatter 15 Aar gamel, e) Datteren Kari Andersdatter 12 Aar gamel, paa hvis Vegne var tilstæde Stedfader til første og fader til 4
re sidste Anders Andersen Elchen Eyer.
14. Hendes Sødskende Barn Kari Nielsdatter har været gift med Niels Olsen Giøvig Eyer paa Hadeland, død og efterladt sig en Søn Ole Nielsen gevorben Soldat 21 Aar gamel.

Dorthe ble begravet 21.5.1772, oppgitt å være 70 år. I kirkeboka kalles hun feilaktig Dorthe Larsdtr. Alderen som ble oppgitt er alt for høy, dette kommer jeg tilbake til.

Som det framgår av skiftet hadde Dorthe Christophersdtr. ingen barn. Hun hadde heller ingen søsken, siden det var hennes søskenbarn som var hennes arvinger. Siden alle arvingene var på Hadeland, var det naturlig å tro at Dorthe også kom derfra. Som nr. 11 i rekken av arvinger oppføres Anne Nielsdtr. gift med Hans Hansen Guldeneie. Jeg er etterkommer etter deres datter Randi som kom til Børmarkeneie. Anne Nielsdtr. var datter av Niels Pedersen og Rangnil Hansdtr. Lofsvoll i Gran, som senere kom til Stensrudeie. De hadde 7 barn, alle er oppført i skiftet på Dotset. Rangnil Hansdtr. kom fra Skirstad og hadde mange hel- og halv-søsken. Ingen av disse eller deres barn nevnes i skiftet på Dotset. Det må følgelig være Niels Pedersen som var Dorthe Chirstophersdtr.s onkel. Men var det Dorthes far som var bror til Niels Pedersen, eller var det hennes mor som var søster til Niels?

Som nevnt var Dorthes alders som ble oppgitt ved begravelsen alt for høy. Heldigvis, for den eldste kirkeboka for Gran begynner i 1707. I 1709 hadde Christopher Pedersen Glorud datteren Dorthe til dåpen i Gran. Etterhver som jeg letet fram flere opplyninger, ble det klart at det var han som var Dorthes far og at han hadde kun en bror, Niels Pedersen Lofsvoll. Hvem som var deres foreldre har det ikke vært mulig å finne ut av. Dorthes farsslekt var som følger:

Peder gift med NN. De hadde to barn:

 1. Christopher Pedersen Glorud, født ca. 1671, død 1714 (se nedenfor).
 2. Niels Pedersen Lofsvoll, født ca. 1673, død 1752 (se nedenfor).

Christopher Pedersen Glorud ble født ca. 1671. Han ble trolovet 4.10.1707 og gift 24.11.1707 med Lucie Larsdtr. Forlovere var Johannes Lynne og Niels Pedersen Lofsvoll. De var på Glorud da datteren ble født i 1709. Christopher døde på Lynneeie og ble begravet 4. søndag etter påske 1714, oppgitt å være 43 år 3 måneder.

Christopher og Lucie hadde datteren:

 1. Dorthe Christophersdtr. Dotset, døpt 17. søndag etter trinitatis 1709 (se nedenfor).

Lucie Larsdtr. ble trolovet 15.9.1714 og gift andre gang 11.10.1714 med Povel Hansen Brandhagen. Han var sønn av Hans Clausen og Gubiør Gulbrandsdtr. Brandhagen. Povels søster Mari Hansdtr. Olerud var for øvrig mor til Hans Hansen Guldeneie. Povel og Lucie var en tid på Brandhagen og kom senere til Amunrud. De hadde ingen barn. Lucie Larsdtr. Amundrud ble begravet 9.8.1754, oppgitt å være 80 år.

Dorthe Christophersdtr. Dotset ble født på Glorud i Gran, døpt 17. søndag etter trinitatis 1709. Hun ble trolovet 7.9.1726 og gift 8.10.1726 med Gulbrand Olsen Lofsvoll. De hadde ingen barn.

Dorthe og Gulbrand overtok garden Brandhagen i Gran 1732 etter Dorthes stefar Povel Hansen Brandhagen. I 1742 kjøpte Gulbrand og Dorthes stefar garden Amundrud i Gran.

Gulbrand Olsen Amundrud ble begravet fastelavenssøndag 1750, oppgitt å være 43 år 4 måneder.

Dorthe ble trolovet 30.4.1750 og gift andre gang 4.6.1750 med Peder Hansen.

Dorthe og Peder hadde heller ingen barn. De var på Amundrud til 1764 da de solgte garden. De flyttet senere til Dotset på Toten.

1.8.1732: Kontrakt mellom Povel Hansen Brandhagen og Gulbrand Olsen. Povel Hansen Brandhagen med sin kone Lussi Larsdtr. er på grunn av alder og skrøpelighet ikke i stand til å fortsatt drive gardsbruk og overlater derfor sin eiende og påboende gard Brandhagen til sin kones datters mann Gulbrand Olsen. Etter deres død skal garden og alt deres ringe løsøre tilfalle Gulbrand og hans arvinger, mot at han sørger for deres begravelse.
(Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, pantebok nr. 5, folio 663b, tinglyst 1.8.1732).

10.2.1742: Skjøte fra Gulbrand Pedersen Amundrud med samtykke fra sin kone på garden Amundrud til Povel Hansen og Gulbrand Olsen, halvdelen til hver av dem.
(Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, pantebok nr. 6, side 355, tinglyst 2.4.1742).

5.4.1750 ble det holdt skifte på Amundrud i Gran etter avdøde Gulbrand Olsen. Hans etterlatte enke var Dordi Christophersdtr. De hadde ingen livsarvinger. Gulbrands arvinger var en bror Ole Olsen, som var død og etterlot seg barna Ole 17 år og Marte 16 år (senere i skiftet kalt Berte), og en søster Kari Olsdtr. som var 36 år og på legd på grunn av sitt skrøpelige helbred. Under registreringen av boet var Ole Olsen Ladderuds barns stefar Jens Ladderud samt Berte Olsdtr.s formynder Peder Halvorsen Viken tilstede. Gulbrand hadde vært eier av halve garden Amundrud. Enken viste fram et skjøte fra den forrige oppsitteren Gulbrand Pedersen som viste at Gulbrand Olsen sammen med sin kones stefar Povel Hansen hadde kjøpt 1 skinn i garden Amundrud. Videre ble det opplyst at Gulbrand hadde vært formynder for sin avdøde bror Ole Ladderuds sønn Ole Olsen, skifte var blitt holdt 12.11.1746. Enken Dordi fordret vederlag for omkostningen ved sin avdøde mors begravelse.
(Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, skifteprotokoll nr. 7, folio 274a).

14.12.1763: Skjøte fra Iver Johansen i Christiania med samtykke fra sin kone Pernille Gulbrandsdtr. til Peder Hansen Amundrud og hans kone Dordi Christophersdtr. på sin kones odel og eiendom i garden Amundrud.
(Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, pantebok nr. 8, folio 252b, tinglyst 15.3.1764).

10.3.1764: Skjøte fra Peder Hansen Amundrud med sin kone Dordi Christophersdtr.s samtykke til Iver Jensen Olerud og hans kone Kari Jonsdtr. på garden Amundrud.
(Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, pantebok nr. 8, folio 255a, tinglyst 16.3.1764).

Niels Pedersen Lofsvoll ble født ca. 1673. Han brukte plassen Lofsvoll i Gran fram til ca. 1712. Deretter var han husmann på Hvindeneie, på Vieneie og til slutt på Stensrudeie. Han var antakelig den samme som den Niels Pedersen som døde på Bildeneie og ble begravet 16.5.1752, oppgitt å være 79 år.

Niels var gift med Rangnil Hansdtr. Hun ble født ca. 1677 på Skirstad i Gran, datter av Hans Andersen Skirstad (født på Jorstad) og hans andre kone Martha Jacobsdtr. Rangnil døde på Stensrud og ble begravet 25. søndag etter trinitatis 1733, oppgitt å være 56 år.

Niels og Rangnil hadde barna:

 1. Gulbrand Nielsen Kjekstad, født ca. 1704, død 1742. Gift 29.12.1732 med Kari Amundsdtr. De hadde barna Hans 1733, Niels 1735 (død 17 dager), Niels 1736 og Amund 1739.
 2. Dorthe Nielsdtr. Hvindeneie, døpt 2. pinsedag 1707. Gift 24.4.1736 med Lars Simensen Stensrud. De kom senere til Hvindeneie. De hadde barna: Kari 1738, Dorthe 1747 (død 1 år 10 mnd.) og Anders 1749.
 3. Marthe Nielsdtr. Lyseneie, døpt 17. søndag etter trinitatis 1709, død 1773. Gift 5.10.1740 med Gulbrand Jensen Lyseneie. Han ble født ca. 1703 og døde 1776. De hadde barna: Rangnil 1740, Jens 1742, Niels 1744, Anne 1747 (død 1748), Anne 1749 og Peder 1753.
 4. Anne Nielsdr. Guldeneie, døpt søndag septuagesima 1712, død 1774. Gift 10.10.1738 med Hans Hansen Olerud. De var husmannsfolk på flere steder i Gran, sist på Guldeneie. De hadde barna Marie 1738-39, Rangdi 1738-77, Marie 1741, Hans 1745, Niels 1747-48, Marthe 1747 (tvilling med Niels), Niels 1750-99, Anne 1752-1810, Peder 1754 (død 6 måneder), Erich 1754 (tvilling med Peder, død 3 uker) og Mari 1757-1802. Hans Hansen ble gift andre gang med Mari Pedersdtr. De fikk to barn som begge døde små.
  Datteren Rangdi Hansdtr. som ble døpt 21.12.1738 ble gift med Lars Engebretsen Børmarkeneie. Han ble født 1748 og døde 1814. Jeg er etterkommer etter deres datter Rangdi Larsdtr., gift med Erich Stephensen Morstadeie, senere Børmarkeneie.
 5. Kirsten Nielsdtr. Jorstadeie, døpt 12. søndag etter trinitatis 1717, død 1762. Gift 20.1.1750 med Joen Syversen Bildeneie. De kom senere til Jorstadeie. De hadde barna Ingeborg 1750, Niels 1753-61 og Gulbrand ca. 1761. Joen ble født ca. 1725 og døde 1789 på Vieneie.
 6. Rangdi Nielsdtr. Holeeie, døpt palmesøndag 1720, død 1762. Gift første gang 25.11.1745 med Gulbrand Christophersen Hoffseie, født ca. 1717, død 1747. De hadde sønnen Hans 1746. Rangdi ble gift andre gang 8.1.1750 med Anders Andresen Elkeneie. De kom senere til Holeeie. De hadde barna Anders 1750, Peder 1752, Anne 1754, Rangnil 1757, Kari 1760, trillinger 1762 (en jente død 1 time, to gutter døde 24 timer). Rangdi døde under fødselen og ble begravet sammen med trillingene.
 7. Karen Nielsdtr. Gjøvikeie, døpt 20. søndag etter trinitatis 1723, død 1755. Gift 28.10.1751 med Niels Olsen Gjøvikeie. De hadde en sønn Ole ca. 1751.

Niels Pedersen ble trolovet 1.5.1735 og gift andre gang 1.9.1735 med Kari Erichsdtr. Gagnum. Hun var datter av Erich Erichsen Gangnum. Niels og Kari hadde ingen barn.

Dorthe Christophersdtr. Dotsets mor Lucie Larsdtr. kom fra Huser i Gran:

Lars Huser gift med NN. De hadde barna:

 1. Povel Larsen Finstad (se nedenfor).
 2. Mari Larsdtr. Dælen (se nedenfor).
 3. Lucie Larsdtr Glorud, senere Amundrud. Gift med Christopher Pedersen Glorud (se ovenfor).

Povel Larsen Finstad ble født på Huser i Gran. Han er nevnt flere ganger i tingbøkene sammen med faren Lars Huser. Gift med Ragnild Pedersdtr. Hun ble født ca. 1675 og døde 1736.

Povel og Ragnild hadde barna:

 1. Eli Povelsdtr. Grinistuen, født ca. 1700, død 1752. Gift 1.6.1719 med Jens Pedersen Molden. De kom senere til Grinistuen. Barn: Niels.
 2. Ingeborg Povelsdtr. Haslerud. Gift 12.10.1734 med Gisle Nielsen Haslerud. De hadde datteren: Rønnov født 1735, gift med Peder Jonsen Molden. Gisle Nielsen Haslerud døde 1738, 29 år 14 dager.
 3. Lars Povelsen Nordengen. Gift 15.5.1736 med Anne Halvorsdtr. Vøyen. Hun ble født på Vøyen 1716, datter av Halvor Monsen og Kari Gulbrandsdtr. Vøyen. De var på Finstad i 1737, på Hval eller Nordengen i 1738 og senere. Barn: Rangnil 1737-39, dødfødte tvilling-gutter 1738, Halvor 1739-54, Povel 1741, Ole 1745 (død 9 uker), Hans 1745 (død 7 uker), Gulbrand 1747, Berthe 1749, Gulbrand 1752, Rangnil 1754, Halvor 1757-73 og Johanes 1760.
 4. Peder Povelsen Nygård, døpt søndag septuagesima 1710. Gift 8.11.1731 med Gjertrud Nielsdtr. Trintom. Død før 1772. Barn: Hans og Rangdi (gift med Ole Nielsen Holmseie).
 5. Ole Povelsen Molden, døpt 1. søndag i advent 1712. På Molden i 1772, 58 år.
 6. Hans, døpt 17. søndag etter trinitatis 1715. Det var antakelig han som døde på Morstadeie i 1735, 20 år gammel.
 7. Ane, døpt 1.1.1719. Død 18 år, begravet 22.12.1735.

Mari Larsdtr. Dælen ble født ca. 1675 og ble begravet 22.3.1762, oppgitt å være 87 år. Hun ble gift 30.12.1710 med Joen Hansen. Han ble født ca. 1683 og død 1774, sønn av Hans Erichsen og Ingri Joensdtr. Rosendal. Jeg er for øvrig etterkommer etter Joens søster Martha Hansdtr. Grinakershagen. Mari og Joen bodde bl.a. en periode på Huser før de kom til Dælen. De hadde barna:

 1. Hans, døpt 25. søndag etter trinitatis 1711. Antakelig død ung.
 2. Ole Joensen Dælen, døpt 26. søndag etter trinitatis 1712.
 3. Lars Joensen Hvalby, døpt 16. søndag etter trinitatis 1714. Gift 3.6.1751 med Ingeborg Jacobsdtr. Røyken.

 

Artikkelen stod på trykk i Vestoppland Slektshistorielags tidsskrift nr. 1/1999.

 

Tilbake til hovedsiden.