Høgloft i Hedalen

Av Ole Arild Vesthagen

 

De første som bosatte seg på plassen Høgloft i Hedalen var mine tipp-tipp-tipp olde- foreldre Arne Olsen og Sønnau Olsdtr. De kom dit omkring 1826 og deres etterkommere har bodd der helt fram til vår tid. De har også mange etterkommere på Hadeland.

Arne Olsen Høgloft ble født på østre Piltingsrudeie i Begnadalen, døpt 9.2.1775. Foreldrene var Ole Jonsen Piltingsrudeie (1748-1778) og Beret Andersdtr. Piltingsrudeie, senere Jøranby (født. ca. 1754). Arne kom til Jøranby i Hedalen da moren ble gift dit andre gang i 1779 med Ole Olsen Jøranby. I 1799 kjøpte Arne Jøranby sammen med broren Anders av stefaren. Ved folketellingen i 1801 bodde Arne på Jøranby, han var dagarbeider, ugift og oppgitt å være 26 år. Broren Anders er oppført som gardbruker. I 1801 makeskiftet Arne og Anders garden Jøranby mot at Anders fikk midtgarden Åsli i Hedalen. Da Arne giftet seg i 1806 oppgis det at han bodde på Mehlgaard (Melgard). Senere var Arne husmann på flere plasser, til han kom til plassen Høgloft i 1826. Arne døde på Høgloft 14.1.1853, legdsfattig, oppgitt å være 78 år.

Sønnau Olsdtr. Høgloft ble født på garden Li i Nes i Hallingdal, døpt 23.10.1785. Foreldrene var Ole Christophersen Li (født 1755) og Ingri Arnesdtr. som kom fra Kaput i Hedalen (født 1760). Sønnau var hos foreldrene på Li ved folketellingen i 1801. Hun kom med foreldrene til Åsli i Hedalen en gang mellom 1801 og 1804 og bodde der da hun giftet seg. Sønnau døde 8.10.1867 på Høgloft, legdslem, oppgitt å være 84 år.

Arne og Sønnau ble gift 12.1.1806 i Hedalen. De bodde på Sukkeeie da deres første barn ble født, på Kaput i 1807 og 1809, på Åsli i 1810 og til 1822. I 1826 kjøpte Arne plassen Høgloft fra Måfå under garden Berg, de nevnes til Bergseie i 1828. Skjøte på Høgloft ble først skrevet i 1848, se nedenfor.

Arne og Sønnau fikk 9 barn:

 1. Beret, død 2 uker gammel, begravet september 1806.
 2. Ole Arnesen Bjoneeie, født 7.9.1807, død 10.9.1892 (se senere i artikkelen).
 3. Ole Arnesen Røykeneie, født 17.1.1810, død 20.5.1866 (se senere i artikkelen).
 4. Arne Arnesen Fløytbråten, født 20.5.1812, død 6.4.1869 (se senere i artikkelen).
 5. Berit, født 15.3.1816, død 9.4.1816.
 6. Anders Arnesen Haugseie, født 24.6.1817, død 13.10.1849 (se senere i artikkelen).
 7. Kari Arnesdtr. Høgloft, født 27.5.1820, død 1892 (se senere i artikkelen).
 8. Ingri Arnesdtr. Hansebrøtahaugen, født 3.10.1822 (se senere i artikkelen).
 9. Christoffer Arnesen Bråten, født 11.6.1828 (se senere i artikkelen).

*

Plassen Høgloft ble utskilt fra Måfå som eget bruk i 1847. Som det framgår av dokumentet hadde Arne kjøpt bruket 21 år tidligere, at det var han som bygget der og delvis ryddet bruket:

Skyldsætningsforretning .
Underskrevne Skjøndsmænd var den 29 Octbr. 1847 i følge Fogdens Mænds Udnævnelse af 27 dennes tilstede paa Gaardparten Maafaa under Berg M. N
o 75 af Skyld 6 Skind i Søndre Aurdal for at skyldlægge en fra bemeldte Gaardepart frasolgte Plads Høiloft og Hvorda! Reqvirenten Arne Olsen har for 21 Aar siden tilhandlet sig bemeldte Plads Høiloft, som det nu er indhegnet, med Nøislefang (?) i Berg Skov, ligesom samme Plads er af denne opbygget og tildels opryddet, og siden af ham aarlig brugt og benyttet. Saa er det vi efter vaar Oversikt og Befaring saavelsom over Hovedbruget, skjønnede eenstemmigen at dette frasolgte udgjør i Forhold til Hovedbruget 1/3 en Trediedeel af samme, bliver altsaa Skylden paa det solgte 2 Skyldskilling efter hvilke følgelig for eftertiden .... bliver af samme at udrede Skatter og andre Onera. At Parterne ved denne Forretning fandt sig tilfreds, ligesom at samme efter bedste skjøn anseet, samt passeret som anført, bekræftes herved i Kraft af vores aflagde Laugretteseed.
Michel Christoffersen Grøv Ole Østensen Bakke
Harald Gulbrandsen Grøv Christen Guttormsen Ilianstad m.f.P.

(Statsarkivet Hamar. Valdres Sorenskriverembete, pantebok nr. 8, folio 300b, tinglyst 24.2.1848)

*

Arne fikk skjøte på Høgloft i 1848:

Skjøde.
Underskrevne Ole Olsen tilstaaer at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skjøder og overdrager til Arne Olsen min eiende Plads Høgloft, Mat. N
o 75 - 2 Skyld .... No 73 - ¼ Skind under Maafaa af Berg i Søndre Aurdal for Kjøbesum 50 Spd, og da Kjøberen har lovet at give Sikkerhed for disse Femti Spdlr, maa han med Arvinger herefter som sand Odel og Eiendom bruge og beholde anførte Plads med Herligheder og Rettigheder samt Forpligtelser ifølge aftalt Skyldlægningsforretning, uden Paatale, og er jeg for Salget hans Hjemmelsmand efter Loven. Til Bekræftelse i Vidners Overvær.
Berg den 22
de Desbr. 1848.
Paaskrift: Thi anmærkes herved angaaende denne Skjødes Kjøbesum er af de 50 Spd, betalt 25 Spd, og for de resterende 25 Spd skal Kjøberen udrede til Sælgeren aarlig 1 Spd, er Een Spdlr, saafremt ei nogen anden skulde have nogen gyldig Fordring i samme Brug.
Som Sælger Ole Olsen Maafaa
Som Kjøber Arne Olsen m.f.P.
Vidner Mikkel C. Grøv Ingri Syversd. Grøv
¼ proC
t af dette Skjøde er betalt til Hedalens Fattigkasse med 15 s. M.C. Grøv.

(Statsarkivet Hamar. Valdres Sorenskriverembete, pantebok nr. 8, folio 430a, tinglyst 22.2.1849).

*

I 1849 solgte Arne bruket Høgloft til sønnen Christoffer:

Skjøde.
Underskrevne Arne Olsen tilstaar og vitterliggjør at have solgt og afhændet, ligesom jeg selger, skjøder og overdrager til min Søn Christopher Arnesen mit lovlig hjemlede Brug Høgloft, Mat. N
o 75 - 2 Skyld ..... No 73, Skyld sammen med et ansette (?) Brug ¾ Skind under Berg i Søndre Aurdal, for Kjøbesum 20 Spd, og da Kjøberen har lovet at skaffe Sikkerhed for disse tyve Spdlr., maa han med Arvinger som sand Odel og Eiendom bruge og beholde ovennævnte Brug med Herligheder og Rettigheder samt Forpligtelser uden Paatale, og er jeg for Salget hans lovlige Hjemmelsmand.
Til Bekræftelse i Vidners Overværelse.
Høgloft 20
de Decbr. 1849.
Arne Olsen Høgloft
Kjøber Christopher Arnesen
Vidner Mikkel Grøv John Olsen Bergeie
Forbemeldte Kjøbesum 20 Spd skal han Christopher indfri og betale den Gjeld, som hviler paa Bruget.
d.u.s. Arne Olsen Høgloft Christopher Arnesen
¼ ProC betalt til Hedalens Kasse Mikkel Grøv.

(Statsarkivet Hamar. Valdres Sorenskriverembete, pantebok nr. 9, folio 156b, tinglyst 5.9.1850).

*

I 1850 ble det skrevet kjøpekontrakt mellom Arne og sønnen Christoffer med bestemmelser om føderåd:

Kjøbekontrakt.
Vi undertegnede Arne Olsen og Søn Christopher Arnesen Høgloft er saaledes forenede, at Arne har solgt og overdraget Pladsen Høgloft, efter min Adkomst paa samme, til min Søn Christopher paa følgende Vilkaar: Først skal han betale al min Gjeld, samt den som hviler paa Bruget, og et Føderaad aarlig af og paa Bruget til mig og min Kone Sønnef Olsdr. for vores øvrige Levetid:
1. Leveres dem aarlig ½ Tønde eller 10 Sætting Malt, 1 Sætting Salt, 5 al: Lærred, 1 Pr. Sko, samt ¼ Maal Ager, som gjødsles forsvarlig til Potetesudsæd og Frihed at opbryde mig Ager hvor jeg finder det forgodt med Gjødsel dertil, men naar vi gjødsler Nybrøtet det same Aar, skal vi ikke gjødsle den anden Ager.
2. Fødes, rygtes og stelles forsvarlig Aaret omkring en halv Ko og et Smaacreaturer. Affødningen af det sidste tilfalder Føderaadsfolkene, samt et voxent Smaacreatur til Slagt. Creaturene aabørsles af Brugeren.
3. Varmt Huus med Tilsyn og Opvartning af dens Bruger saavel i Sundheds som i Sygdoms dage.
4. Forsørger Brugeren Føderaadsfolkene, en sømelig Begravelse og som Erstatning, beholder Føderaadsfolkenes den sidst afdøde Efterladenskaber.
5. Naar den ene af Føderaadsfolkene døer bortfalder af Føderaadet bemeldte 3 Sætting Brødkorn og 1 Sætting Malt.
Haugen den 26. April 1850
Arne Olsen Høgloft m.f.P.
Christopher Arnesen Høgloft m.f.P.
Til Vitterlighed: Mikkel Grøv John Olsen Bergene m.f.P.

(Statsarkivet Hamar. Valdres Sorenskriverembete, pantebok nr. 10a, folio 3a, tinglyst 22.2.1854).

*****

(2) Ole Arnesen Bjoneeie

Ole Arnesen Bjoneeie ble født 7.9.1807 på Kaput. Konfirmert 10.10.1824, han bodde da på Kammerud i Gran, karakter maadlig. Han bodde på Engnes da han giftet seg. Død i Flattum 10.9.1892, enkemann og fattiglem, i følge kirkeboka død av alderdom, hjertefeil (i kirkeboka står det Ole Andersen, men det må være skrivefeil).

Ole ble gift 27.11.1828 med Kari Olsdtr. Hun ble født på Tosevikeie i Ådalen, døpt 25.1.1807, datter av Ole Nielsen og Berit Olsdtr. Konfirmert 10.10.1824, hun bodde da på Askimeie i Gran. Hun bodde på Engnes da hun giftet seg. Død 26.3.1884 på Bjoneeie, fattiglem, i følge kirkeboka død av lungebetændelse.

Ole og Kari bodde på en rekke husmannsplasser i Gran: Rekstadeie i 1829, Askimeie 1830 og 1832, Haugseie 1834 og 1840, Bjoneeie i 1846 og 1863, Oreneie ved folketellingen 1865, Haugerud under Østre Haug ved folketellingen i 1875 og igjen på Bjoneeie da Kari døde.
Barn:

 1. Anders, født 26.5.1829, død 24.8.1829.
 2. Ole, født 28.9.1830, død 13.12.1831.
 3. Berthe Olsdtr. Berger, født 3.2.1832 (se nedenfor).
 4. Anders Olsen Skålebråten, født 16.11.1834 (se nedenfor).
 5. Ole Olsen Flattum, født 15.2.1840, død 8.7.1910 (se nedenfor).
 6. Søren Olsen Lia, født 25.3.1846 (se nedenfor).

Berthe Olsdtr. Berger ble født 3.2.1832. Konfirmert 12.3.1848, karakter tem. godt. Hun bodde på Haugseie i 1855 og 1860, Bjoneeie i 1864 og Sørumseie da hun giftet seg.
Berthe fikk fire barn før hun giftet seg, med fire forskjellige menn.

 1. Niels, født 25.4.1854, død 12.5.1854. Barnet ble kun hjemmedøpt, faren het Gudbrand.
 2. Karen, født 30.8.1855. Faren var ungkar John Olsen Neseie. Det oppgis at det var hans mindst 5te Leiermaal, det vil si han hadde minst 4 barn utenom ekteskap fra før.
 3. Ole, født 8.2.1860. Faren var ungkar Jonas Jonasen, svensk arbeidsmann.
 4. Gulbrand, født 3.4.1864. Faren var ungkar Iver Gulbrandsen Bjoneeie.

Berthe ble gift 2.8.1864 med Iver. Han bodde da på Sørumseie. Han ble født ca. 1834 på Berger på Bjonskogen. De bodde på Sørumseie i 1866 og på Berger 1869 og senere.
Berthe og Iver fikk tre barn til etter at de ble gift:

 1. Anders, født 4.10.1866.
 2. Randi, født 30.11.1869.
 3. Ingvold, født 24.10.1872.

Anders Olsen Skålebråten ble født 16.11.1834 på Haugseie i Bjoneroa i Gran. Konfirmert 12.6.1853, karakter maadlig. Bodde hos foreldrene Oreneie ved folketellingen i 1865, ugift, losjerende gårdarbeider. Meldte utflytting til Sør-Aurdal 12.1.1874, han kom da fra Bjoneeie. Gift 25.1.1874 i Hedalen med Anne Marie Arnesdtr. Amundsplass. Hun ble født 23.9.1846, datter av Arne Olsen. De bodde i Kjernsrudhullet da deres første barn ble født, på Fekjarjordet i 1877, på Gunderud i 1879, på Fekjarjordet igjen i 1884. Anders forpaktet Skålebråten under garden Storruste i 1896. I 1910 er det nevnt en ny bruker på Skålebråten, så Anders og Anne Marie må ha flyttet før det. Anders døde i 1915, han bodde da på Hallum. Anne Marie døde i 1922 på Fåsteinløkken.
Anders og Anne Marie fikk 5 barn:

 1. Kari, født 18.7.1874.
 2. Dødfødt barn, 18.10.1877.
 3. Ole Andersen, født 15.8.1879. Gift 1901 med Marit Gudbrandsdtr. Haugen fra Øystre Slidre.
 4. Arne Andersen Skålebråten, født 10.9.1884. Gift 1905 med sin tremenning Randi Helene Olsdtr. Avkjærn, født 24.5.1881 (se nr. 4.7.3). Barn: Anne Marie 1905 og Ole 1907, begge født på Skålebråten.
 5. Halstein, født 1891.

Ole Olsen Flattum ble født 15.2.1840 på Haugseie i Bjoneroa i Gran. Konfirmert 31.5.1857, karakter teml. god, han bodde også da på Haugseie. Han bodde på Bjoneeie da han giftet seg. Kom til Flattum på Bjonskogen i 1875. Ved folketellingen i 1875 var han leilending i Flattum, sysselsatt med skogdrift og jordbruk. Ved folketellingen i 1900 var han skogsarbeider og forpakter i Flattum. Død i Flattum 8.7.1910, i følge kirkeboka av astma m.m. Ole ble gift 4.6.1865 med Ellen Maria Eriksdtr. Hun ble født 14.6.1840 på Øystadeie i Søndre Land. Oppvokst hos moren etter at foreldrene ble separert i 1843 (skilt 1846) og bodde bl.a. på Engereie i 1851. Ellen Maria bodde på Grime da hun ble konfirmert 4.10.1855, på Øksneeie i 1859 og på Bjoneeie i Gran da hun ble gift med Ole. Død i Flattum 17.1.1912, enke og fattiglem, i følge kirkeboka død av brøstsygdom.

Ole og Ellen Maria bodde på Gutudalseie i 1866, Hornseie i 1869, Haugseie i 1872, Hvindeneie i 1874 og kom til Flattum i 1875.
De fikk 7 barn:

 1. Karen Nilsen, født 25.1.1866, død 1941.
 2. Oluf Flattum, født 14.4.1869, død 28.3.1963. Gift 1895 med Ellen Marie Mikalsdtr. Esperum, født 13.3.1875, død 7.4.1952. De fikk 12 barn, bl.a. min mormor Ingeborg Søfferudengen (1908-1957).
 3. Peter Flattum, født 6.5.1872, død 1962.
 4. Olave, født 26.10.1874, død 14.4.1879.
 5. Anders Flattum, født 10.9.1877.
 6. Olava Syversen, født 11.5.1880, død 1958.
 7. Anton Flattum, født 20.2.1883.

Søren Olsen Lia ble født 25.3.1846. Konfirmert 7.6.1863, han bodde da på Bjoneeie, karakter maadlig. Gift 28.12.1872 med Lise Monsdtr. Holmen. Hun ble født 1.9.1855. De bodde på en rekke husmannsplasser i Bjoneroa/Bjonskogen: Holmen i 1873 og 1874, Oren (under nordre Bjone) ved folketellingen i 1875 og i 1878 (Bjoneeie), Haugseie i 1880 og senere (Lia/Haugseie 1896).
Søren og Lise fikk 11 barn:

 1. Ole, født 19.4.1873.
 2. Mons, født 8.9.1874.
 3. Martin, født 14.12.1875.
 4. Caroline, født 30.5.1878.
 5. Anders, født 6.5.1880.
 6. Lars, født 30.10.1881.
 7. Anders, født 4.11.1883.
 8. Randi, født 3.5.1885.
 9. Kristian, født 3.7.1887.
 10. Torvald, født 26.4.1889.
 11. Lina Soffie, født 2.5.1896.

*****

(3) Ole Arnesen Røykeneie

Ole Arnesen Røykeneie ble født på Åsli i Hedalen 17.1.1810. Han meldte utflytting til Norderhov i 1825, han var da tjenestedreng og bodde på Åsli. Konfirmert i Norderhov 1.10.1826, han var da tjener og bodde i Aavlundstøen. Senere flyttet han til Hadeland, han var på Hovseie i Tingelstad da han giftet seg i 1830. Ole døde 20.5.1866 på Røykeneie i Brandbu.

Ole ble gift første gang 11.1.1830 med Marte Andersdtr. Rekstadeie. Hun ble oppgitt å være 30 år, datter av Anders Olsen Myre. Marte døde 24.7.1846, oppgitt å være 47 år. Ole og Marte bodde på Rekstadeie i Tingelstad.
De fikk 6 barn, det første før de ble gift:

 1. Arne Olsen, født 18.11.1829 (se nedenfor).
 2. Mari Olsdtr. Malkjærnhaugen, født 19.5.1832 (se nedenfor).
 3. Siri Olsdtr. Elkenstuen, født 20.7.1836 (se nedenfor).
 4. Anders Olsen Åvedalsbakken, født 2.1.1840 (se nedenfor).
 5. Berthe Olsdtr. Engneseie, født 18.4.1842 (se nedenfor).
 6. Ole Olsen Lyseneie, født 6.10.1845 (se nedenfor).

Etter at Ole ble enkemann fikk han et barn med pige Marthe Andersdtr. Bjørge:

 1. Maren, født 18.6.1848. Konfirmert 25.5.1863, hun var da på Skjervum.

Ole ble gift andre gang 2.5.1853 med Oline Halvorsdtr. Lyseneie. Hun ble oppgitt å være 34 år, født på Toverudeie, datter av Halvor Halvorsen. Ole bodde da på Lyseneie. Ole og Oline var på Lyseneie i 1854 og Askimeie i 1857 og 1860. De fikk tre barn:

 1. Gudbrand, født 28.6.1854.
 2. Inger Marthea, født 11.3.1857.
 3. Hans, født 14.8.1860.

Arne Olsen ble født 18.11.1829. Han var på Kverneie da han ble gift første gang 5.7.1859 med Marie Hansdtr. Eggeeie. Hun ble oppgitt å være 28 år. Ingen barn er å finne i kirkeboka for Gran. Marie døde 23.3.1879 på Neseie. Arne ble gift 2. gang 21.11.1880 med Berte Olsdtr. Hun var enke og ble oppgitt å være født 1827 på Gjefseneie.

Mari Olsdtr. Malkjærnhaugen ble født på Rekstadeie 19.5.1832. Hun var på Hovseie (i Tingelstad) da hun giftet seg. Gift 17.10.1854 med Anders Olsen Hovseie. Han ble oppgitt å være 25 år, født på Askimeie, sønn av Ole Nielsen. Mari og Anders bodde på Nordre Hov i 1854, vestre Askimeie i 1856, søndre Haugseie i 1859, Strandeeie i 1862, 1866 og 1869 og på Malkjærneie i 1872 og 1876. Ved folketellingen i 1875 var de på Malkjærnhaugen på Bjonskogen, Anders var husmann og dagarbeider.
Mari og Anders fikk 9 barn:

 1. Ole, født 26.10.1854.
 2. Niels, født 20.12.1856.
 3. Bent, født 10.9.1859.
 4. Mikkel, født 19.9.1862, død 7.6.1866.
 5. Anders, født 19.9.1862 (tvilling med Mikkel).
 6. Hans, født 4.1.1866.
 7. Mikkel, født 18.2.1869.
 8. Otto, født 9.8.1872.
 9. Anne Maria, født 17.5.1876.

Barna Niels, Hans, Mikkel og Otto var hos foreldrene ved folketellingen i 1875.

Siri Olsdtr. Elkenstuen ble født på Rekstadeie 20.7.1836. Hun var å Askimeie da hun giftet seg. Gift 22.3.1859 med Lars Gulbrandsen Solbergeie. Han ble oppgitt å være 19 år, sønn av Gulbrand Andersen. Siri og Lars var på Solbergeie i 1859, Elkeneie i 1861 og 1863, Solbergeie i 1866, Elkeneie i 1868 og senere. Ved folketellingen i 1875 var de på Elkenstuen, Lars var husmann med jord.
Siri og Lars fikk 9 barn:

 1. Marthe Maria, født 14.5.1859.
 2. Gulbrand, født 22.1.1861.
 3. Anne, født 20.7.1863.
 4. Oline, født 11.5.1866.
 5. Lise, født 15.5.1868.
 6. Siri, født 14.10.1870.
 7. Ole, født 16.12.1872.
 8. Otille, født 11.8.1874.
 9. Maria, født 5.6.1877.

Barna Anne, Lise, Siri, Otille og Gulbrand var hos foreldrene ved folketellingen i 1875.

Anders Olsen Åvedalsbakken ble født på Rekstadeie 2.1.1840. Han var på Hvamstad da han giftet seg. Gift 14.6.1870 med Anne Maria Arnesdtr. Hun bodde på Åvedal, men ble oppgitt å være født på Teieterudeie, født 22.12.1842, datter av Arne Olsen. Anders og Anne Maria bodde på Åvedalseie, ved folketellingen i 1875 på Åvedalsbakken der Anders var husmann med jord.

Anders og Anne Maria fikk 5 barn:

 1. Olaus, født 12.7.1870.
 2. Marthe Maria, født 11.1.1874.
 3. Anton, født 24.4.1876, død 23.4.1878.
 4. Anne, født 13.7.1879.
 5. Berte, født 17.3.1882.

Berthe Olsdtr. Engneseie ble født på Rekstadeie 18.4.1842. Hun var på Askimeie da hun giftet seg. Gift 4.4.1865 med Christian Gulbrandsen Skarieie. Han ble oppgitt å være 19 år, sønn av Gulbrand Hansen. De bodde på Engneseie da deres barn ble født:

 1. Gulbrand, født 8.12.1865.

Ole Olsen Lyseneie ble født på Rekstadeie 6.10.1845. Han var på Kløvstadeie da han giftet seg. Gift 16.10.1870 med Anne Gulbrandsdtr. Kløvstadeie. Hun ble oppgitt å være født på Helgakereie 1.10.1844, datter av Gulbrand Olsen. De var på Askimeie i 1872, Solbergeie i 1876, 1878 og 1880, Askimeie i 1882 og Lyseneie i 1885 og 1887.
Ole og Anne fikk 8 barn:

 1. Marthea, født 12.7.1870.
 2. Birthe Maria, født 25.3.1872.
 3. Gulbrand, født 15.11.1876.
 4. Anne Marthea, født 9.4.1878.
 5. Gustav, født 13.10.1880.
 6. Anton, født 28.10.1882.
 7. Oline, født 10.1.1885.
 8. Gunda Lina Sofie, født 19.4.1887.

*****

(4) Arne Arnesen Fløytbråten

Arne Arnesen Fløytbråten ble født på Åsli i Hedalen 20.5.1812. Han var også der da han ble konfirmert 22.9.1827. Han meldte utflytting som tjenestedreng til Hadeland, fikk attest av presten 12.12.1831. Det oppgis da at han bodde på Måfå. Arne ble gift 28.12.1833 med Helvig Olsdtr. Askimeie. Hun ble født 1813 på Somdalseie i Ådalen, datter av Ole Nielsen og Berit Olsdtr. Deres første barn ble født før de ble gift. De var på Jonsrudeie i 1835, Hovseie i 1838, Haugseie i 1839 og 1840 og på Bjoneeie i 1842 og senere. Dette var plassen Fløytbråten på Bjonskogen. Arne døde der 6.4.1869. Helvig var ved folketellingen i 1875 hos sønnen Simen i Fløytbråten. Hun døde på Haugseie 19.12.1899, enke og fattiglem, i følge kirkeboka død av slag.
Arne og Helvig fikk 11 barn:

 1. Anders Arnesen Avkjærnlien, født 24.7.1833 (se nedenfor).
 2. Ole Arnesen Bjoneeie, født 20.9.1835 (se nedenfor).
 3. Simen, født 28.5.1838, død 1.5.1839.
 4. Berte Arnesdtr., født 14.2.1840 (se nedenfor).
 5. Siri Arnesdtr. Bjoneeie, født 2.8.1842 (se nedenfor).
 6. Mari Arnesdtr. Haugerud, født 1.4.1845. Ved folketellingen i 1875 var hun på Haugerud, gift med Halvor Olsen. Hanvar husmann og skogsarbeider, født 1834 i Ådalen.
 7. Inger Arnesdtr. Avkjærn, født 12.9.1847 (se nedenfor).
 8. Simen Arnesen Fløytbråten, født 4.1.1850, død mai 1940 (se nedenfor).
 9. Anne Arnesdtr. Neseie, født 19.5.1852 (se nedenfor).
 10. Andreas Arnesen Bjoneeie, født 1.8.1854 (se nedenfor).
 11. Elleve Arnesdtr., født 28.12.1856. Tjenestejente på østre Sørum ved folketellingen i 1875.

Anders Arnesen Avkjærnlien ble på født Rekstadeie 24.7.1833. Han var på Bjoneeie da han giftet seg. Gift 14.11.1858 med Marthe Paulsdtr. Sørumseie. Hun ble oppgitt å være 18 år og født på Nesbakken, datter av Paul Paulsen. Anders og Marthe bodde på Bjoneeie i 1859, 1863 og 1866, på Avkjærnlien i 1870 og senere. Ved folketellingen i 1875 var Anders leilending der, arbeidet med jordbruk og skogsarbeide.

Anders og Marthe fikk 7 barn:

 1. Anne, født 12.12.1859.
 2. Paul, født 28.3.1863.
 3. Marthea, født 1.8.1866.
 4. Helene, født 18.5.1870.
 5. Edvard, født 10.10.1873.
 6. Ole, født 4.3.1877.
 7. Karen, født 10.5.1879.

Ole Arnesen Bjoneeie ble født på Jonsrudeie 20.9.1835. Han var på Bjoneeie da han giftet seg. Gift 22.3.1863 med Anne Maria Pedersdtr. Bjoneeie. Hun ble oppgitt å være 20 år og født på Neseie, datter av Peder Ingebretsen. Ole og Anne Maria bodde på Bjoneeie i 1864. Barn:

 1. Anders, født 28.2.1864.

Berte Arnesdtr. Fossteinløkka ble født på Haugseie14.2.1840. Hun meldte utflytting til Ådalen 11.5.1865. Gift 2.7.1865 med Lars Guttormsen Fossteinløkka. Han ble født 10.9.1844 og døde i mai 1939. De var på Lundeeie i Ådalen i 1865 og på Stormyra i Gran i 1871. Berte og Lars hadde barna:

 1. Gudbrand Larsen, født 1.9.1865. Utvandret til South Dakota, U.S.A. Barn: Gilbert, Mirdel, Anne.
 2. Anne Odden, født 21.11.1867. Utvandret til U.S.A. Gift med Syver Odden. Han ble født i 1862 og døde i 1948. Barn: Lawrence, Inman Bernard, Sanford Alexander, Harold Bertram, Clifford Gehard, Marion Jeanette, Ester Theresa, Lillian Jeanette.
 3. Inger Helene Henderson, født 23.5.1871. Gift med en Henderson. Barn: Helene, Emma Olena, Henry Lewis, William Oliver, Alfred Gehard, Clara Geneva, Maybelle Louella, John Martin, Mary Bertha.
 4. Berte Marie Simensen, født 25.6.1873, død 13.5.1961. Gift med Magnus Simensen. Barn: Sigrud, Lydia.
 5. Karoline Kleven, født 26.12.1875, død 5.11.1960. Gift med Marthinius Kleven. Barn: Laurits, Ole, Berthe Marie, Borghild Charlotte, Olav.
 6. Thorvald Larsen, født 16.9.1877, død 1968. Gift 19.2.1905 med Anne, født 1882, død 1968. Barn: - Berthe Kristine, Lars, Borghild, Inger, Ivar, Johan, Thordis, Anna.
 7. Lise Bildengjerdingen, født 1.3.1881, død 24.10.1972. Gift med sitt søskenbarn Andreas Bildengjerdingen, født 5.3.1878, død 27.12.1964. Barn: Ingvald, Arve, Borghild Louise.
 8. Olave Sørsveen, født 26.5.1883, død 4.1.1983. Gift 4.9.1903 med Johan Sørsveen, født 16.4.1882, død 20.10.1970. Utvandret til Amerika. Johan kalte seg John Sorsveen i Amerika. Barn: Adolph John, Leonard Bernard, Bertha Christine, Ruth Adelia, Lillian Rosella, Norman Alfred, Rudolph Theodore, Hjalmar Dean, Vernon Donald, Violet Dorothy, Esther Gloria, Evelyn Irene.

Siri Arnesdtr. Bjoneeie ble født på Bjoneeie 2.8.1842. Hun var også der da hun ble gift første gang. Gift 22.3.1863 med Hans Andersen Bjoneeie. Han ble oppgitt å være 47 år, ungkar og født på Tollefsrud i Sør-Aurdal, sønn av Anders Olsen. Hans døde på Bjoneeie 22.12.1866, oppgitt å være 58 år.

Siri og Hans fikk to barn, begge født på Bjoneeie:

 1. Anders, født 15.8.1863.
 2. Anne Helene, født 1.6.1867.

Siri ble gift andre gang 19.10.1867 med Martin Olsen Bjoneeie. Han ble oppgitt å være 29 år, født på Myreeie i Land, sønn av Ole Olsen. Ingen barn er å finne i kirkeboka for Gran.

Inger Arnesdtr. Avkjærn ble født på Bjoneeie 12.9.1847. Ved folketellingen i 1875 var hun ugift og budeie på midtre Nes. Hun bodde i Fløytbråten (Bjoneeie) da hun giftet seg. Gift 2.12.1877 med Ole Paulsen Avkjærn. Han var forpakter på Avkjærn, oppgitt å være født 1848 på Sørumseie, sønn av Paul Paulsen. Inger og Ole bodde på Avkjærn. De fikk 8 barn:

 1. Anders, født 23.1.1878.
 2. Peter, født 6.6.1879.
 3. Randi Helene Olsdtr. Skålebråten, født 24.5.1881. Gift med sin tremenning Arne Andersen Skålebråten (se nr 1.4.4).
 4. Ole, født 28.1.1883.
 5. Anne, født 24.11.1884.
 6. Petra, født 31.7.1886.
 7. Martin, født 21.4.1888.
 8. Ingvald, født 12.5.1890.

Simen Arnesen Fløytbråten ble født på Bjoneeie, antakelig Fløytbråten, 4.1.1850. Han var også der da han giftet seg og ved folketellingen i 1875, han var da leielending. Simen døde i mai 1940. Gift 27.10.1872 i Søndre Land med Inger Martea Larsdtr. Bredviken. Hun ble født i Bredviken i Søndre Land 20.8.1853, datter av Lars Hansen Bredviken. Inger Martea døde i januar 1940.

Simen og Inger Martea fikk 11 barn:

 1. Anne Maria, født 14.12.1872.
 2. Lovise, født 27.9.1874, død 30.3.1877.
 3. Helene, født 19.7.1876.
 4. Lars, født 19.3.1879.
 5. Kristian, født 18.5.1881.
 6. Hans, født 17.1.1883.
 7. Ingvald, født 10.2.1885.
 8. Ottille, født 20.2.1888.
 9. Anna, født 15.9.1890.
 10. Mina, født 4.10.1892.
 11. Sofie, født 7.2.1894.

Anne Arnesdtr. Neseie ble født på Bjoneeie 19.5.1852. Hun var også der da hun giftet seg. Gift 20.12.1874 med Anders Gulbrandsen Bjoneeie. Han ble oppgitt å være født på Berger (Bjonskogen) 27.3.1848, sønn av Gulbrand Iversen. De var på Bjoneeie i 1875 og 1877, ved folketellingen i 1875 nedre Bjonestuen der Anders var husmann og skogsarbeider. I 1879, 1882 og 1884 var de på Jønneseie og i 1887 på Neseie.

Anne og Anders fikk 6 barn:

 1. Randi, født 27.1.1875.
 2. Andreas, født 5.3.1877.
 3. Gulbrand, født 10.8.1879.
 4. Helene, født 7.2.1882.
 5. Anna, født 4.5.1884.
 6. Inger Marie, født 4.4.1887.

Andreas Arnesen Bjoneeie ble født på Bjoneeie 1.8.1854. Han var tjenestedreng og bodde i Fløytbråten da han giftet seg. Gift 29.3.1875 i Nes i Ådalen med Gjertrud Nilsdtr. Torstensrud. Hun ble oppgitt å være 20 år, datter av Nils Olsen Hovda. De bodde i Fløytbråten ved folketellingen i 1875. Andreas var da inderst og skogsarbeider. I 1878 og 1880 var de på Haugseie og i 1884 på Bjoneeie.
Andreas og Gjertrud fikk 4 barn:

 1. Anne Christine, født 7.10.1875.
 2. Anders, født 3.2.1878.
 3. Karoline, født 19.11.1880.
 4. Helga, født 19.5.1884.

*****

(6) Anders Arnesen Haugseie

Anders Arnesen Haugseie ble født 24.6.1817 på Åslieie i Hedalen. Han bodde på Høgloft da han giftet seg. Gift 11.10.1841 med Gulborg Haraldsdtr. Tollefsrud. Hun ble oppgitt å være 46 år, født på Ruste av Haugsrud, datter av Harald Johansen. I 1847 ble hun også oppgitt å være 46 år. Anders og Gulborg meldte utflytting til Hadelandsdelet på Bjonskogen 9.3.1847. I kirkeboka for Gran er de meldt innflyttet til Bjonskogen 8.6.1847. Anders og Gulborg hadde ingen barn. Anders døde 13.10.1849 på Haugseie i Tingelstad, husmann, 32 år. Gulborg kan være identisk med den Gudbjør Haraldsdtr. Avkjærn som døde 11.7.1873, fattiglem og husmannsenke, oppgitt å være 81 år og født i Sør-Aurdal.

*****

(7) Kari Arnesdtr. Høgloft

Kari Arnesdtr. Høgloft ble født 27.5.1820 på Åsli i Hedalen. Konfirmert 14.8.1836, hun var da på Bergseie (Høgloft). Da hun giftet seg bodde hun også på Bergseie. Gift 13.10.1845 i Hedalen med Hans Olsen Lieie. Han ble oppgitt å være 22 år, født på Granhullet, sønn av Ole Arnesen. Kari og Hans bodde på Høgloft i 1845, Skøllhaug (under Øverby) i 1847 og 1849, Berg i 1850, Torsbråten i 1855 og 1858, Søndre Grøvseie i 1862 og Grøvslien i 1865. De flyttet tilbake til Høgloft da Hans kjøpte bruket i 1867 fra Ole Olsen. Kari døde i 1892 og Hans døde i 1906.

Kari og Hans fikk 8 barn:

 1. Gunnild Hansdtr. Pikhaug, født 20.11.1845, død 1930 (se nedenfor).
 2. Siri, født 22.5.1847. Antakelig identisk med den Kari Hansdtr. Skøllhaug som døde 20.5.1848 av meslinger, 1 år gammel.
 3. Siri Hansdtr. Høgloft, født 1.12.1849, død 1916 (se nedenfor).
 4. Ole, født 30.5.1850.
 5. Anne, født 8.10.1855.
 6. Arne, født 27.10.1858.
 7. Berit Hansdtr. Vahammaren, født 9.6.1862, død 1906 (se nedenfor).
 8. Kari, født 10.10.1865.

Gunnild Hansdtr. Pikhaug født på Høgloft 20.11.1845 og døde 1930. Gift 7.5.1871 med Peder Torkildsen Elsrudeie fra Ådalen. Han ble født 15.1.1844 og døde 1920, han var sønn av Torkild Pedersen Elsrudeie. Gunnild og Peder kom til Pikhaug (nåværende Bergheim) omkring 1891. De fikk 7 barn:

 1. Torkild Pedersen Solli, født 1871, død 1926. Gift 1893 med Anne Marie Monsdtr. Haug, født 1873, død 1959. 6 barn.
 2. Karine Pedersdtr. Tollevsrudhaugen, født 1873. Gift med Johan Olsen Tollevsrudhaugen.
 3. Hans, født 1875.
 4. Inger Pedersdtr. Langedragsli, født 1878. Gift med Gustav Olsen Langedragsli.
 5. Guri, født 1881.
 6. Edvard, født 1883.
 7. Gudbrand, født 1883, død som barn.

Siri Hansdtr. Høgloft ble født på Skøllhaug 1.12.1849 og døde 1916. Hun bodde på Høgloft da hun giftet seg. Gift 24.5.1874 med Hans Østensen Mikkelsplass. Han ble født 28.12.1847 og døde 1932. Siri og Hans overtok Høgloft etter hennes foreldre. De fikk 10 barn:

 1. Østen Hansen Høgloft, født 1875. Gift 1898 med Ragnhild Jørgensdtr. Jonsrud, født 1877. De bodde på Børthus da sønnen Haldor ble født 1899. De utvandret til Amerika.
 2. Hans Hansen Lybekk, født 1876. Gift med Berte Olsdtr. Odden.
 3. Edvard Hansen Høgloft, født 1878, død 1962. Eier av Høgloft 1921-1950, solgte til nevøen Hans Åslibråten.
 4. Elise Hansdtr. Åslibråten, født 1880, død 1949. Reiste til Amerika 1899 men kom senere tilbake. Fikk datteren Sofie 1901. Gift 1903 med Hans Mikkelsen Åslibråten, født 1871, død 1933. Barn: Mikael 1905, Raghild 1913, Håkon 1917 (overtok Høgloft).
 5. Ole, født 1883. Utvandret til Amerika.
 6. Anne Karine Hansdtr. Høgloft, født 1885. Bodde i Høgloft.
 7. Guri Hansdtr. Lindelia, født 1887. Gift 1904 med Knut Johnsen Lindelia.
 8. Anton, født 1888, død som barn.
 9. Anne Kristine, født 1890.
 10. Anne Kristine Hansdtr. Haugen, født 1893. Gift 1914 med Torkild Haugen, Ådalen.

Berit Hansdtr. Vahammaren ble født på Grøvseie 9.6.1862 og døde 1906. Gift 1891 med Martin Mathisen fra Sørum på Romerike, født ca. 1846, død 1929. De kom til Vahammaren i Begnadalen 1897. De fikk 8 barn:

 1. Maren, født 1891. Gift med Even Ellevsen Hansebakken.
 2. Olava, født 1892. Gift med Kristoffer Ellefsen Viken.
 3. Karine, født 1894. Gift med Ingvald Olsen Viken.
 4. Johan, født 1896.
 5. Andreas Haug, født 1897. Gift med Agnes Viken.
 6. Olav, født 1899.
 7. Helge, født 1901, gift med Gunhild Viken.
 8. Martha, født 1903.

*****

(8) Ingri Arnesdtr. Hansebrøtahaugen

Ingri Arnesdtr. Hansebrøtahaugen ble født på Åsli i Hedalen 3.10.1822. Konfirmert 25.8.1839, hun var da på Høgloft. Gift 23.10.1874 i Bagn med Mikkel Larsen. Han ble født 1.10.1815 på Gladhaug, død 1904, gift første gang med Gunhild Olsdtr. Ingri og Mikkel bodde på Nordre Hellandshøle ved foketellingen i 1875 og på en plass under Hansebrøta, antakelig Haugen, ved folketellingen i 1891. I 1900 bodde de i drengestua på Åmot. De hadde ingen barn.

*****

(9) Christoffer Arnesen Bråten

Christoffer Arnesen Bråten ble født på Bergseie (Høgloft) 11.6.1828. Konfirmert 13.8.1843, han var da på Høgloft. Gift 13.10.1851 med Olea Olsdtr. Haravika. Hun ble født 1825, datter av Ole Olsen. De var på Haravika (under Sørum) i 1852, Kokkestad i 1854 og Bråten (under Bakke) i 1855 og 1857.

Barn:

 1. Siri, født 16.10.1852.
 2. Tonette, født 17.5.1854, død 22.7.1854.
 3. Ole, født 14.4.1855.
 4. Anton, født 20.3.1857.

Christoffer kjøpte Høgloft av sin far i 1849 (se skjøte og kjøpekontrakt gjengitt ovenfor). Han solgte bruket til Ole Gulbrandsen Berg, skjøte datert 22.2.1853. Senere ble Høgloft overtatt av Ole Olsen Berget. Han solgte bruket i 1867 til Christoffers søster Kari Arnesdtr. og hennes mann (se ovenfor).
Christoffer og Olea meldte utflytting til Sverige 15.4.1857 sammen med barna Siri, Ole og Anton.

 

Artikkelen stod på trykk i Vestoppland Slektshistorielags tidsskrift nr. 3/1996.

 

Tilbake til hovedsiden.