Gamle brev til Amerika

Av Ole Arild Vesthagen

 

Tarald Gulbrandsen ble født på Neseie i Gran på Hadeland 11.10.1837. Han var sønn av Gulbrand Pedersen og Karen Maria Andersdtr. Neseie. Han utvandret til USA i 1853 sammen med moren og stefaren Anders Christophersen. Tarald endret navnet til Charles Gilbert. Han ble gift 24.10.1861 med Annie Catherine Peterson som kom fra Christiania. Hun ble født 15.4.1841 og døde 9.1.1942 nær 101 år gammel. Tarald bosatte seg i Meade Township i Huron County i Michigan i 1859 der han ryddet og bygde opp en farm.  Tarald døde i 1885.

I 1884 og 1885 mottok Tarald Gulbrandsen flere brev fra sin bror Anders Gulbrandsen som bodde i Göteborg og fra deres niese Karen Maria Larsdtr. i Gran.
Originalbrevene tilhører Taralds oldebarn i USA.

 

Göteborg och Stampen 18 5/2 84  Tir
Karen Maria
!    Kjere uforglemelige Morbroder Det for os Kjære Komne Brev har vi Motaget Den 24 Som jeg takker dig Meget for jeg blev saa Hjertelig Glad da jeg fik see dit Brev Som din Broder fik i fra eder og jeg blev Meget Glad da jeg fik höre at min kjære elskelige Morbroder lever ennu det kunde jeg ikke Troet at jeg Skulde faa opnaa Den Glæden at jeg Skude see Noget brev ifra Dig Kjære uforglemmelige Morbroder jeg ser her i eders brev at di ere Nogenlunde med hilse og Alle Deres Barn ere ære friske og rakse og Det er Meget godt for eder og til en Stor Glæde og Tröst for eder Paa eders Gl Alderdoms Dage Kjære Morbroder di kan tro at jeg og Moster og Morbrd vi ære i Amerika Mange Ganger om Dagen med våre Tanker og vi blev Alle tere saa ubeskrivelige glade Naa det kom brev i fra eder i Amerika saa at den Glæden kan jeg her ikke beskrive og kjære Morbrder jeg har hværet svag Med hilsen i hele Min Barndom ja Alt i fra Den tiden Min Moder Bertte flytte i fra Denne verden Min fader har sagt at da var jeg et aar gammel da hun döde jeg bliver Nu 30 aar Til vaaren Den 17 April Men disse siste aarene er jeg Nogenlunde Med hilsen Som jeg er skyldig at Takke gud for og Min bardoms Dager har ikke været end Med megen Sorg og be Bekjymmer og Gud og Gud som seer allting han ved det alt Sammens og jeg er Meget fattig Min fader er fattig han haver Havt Syv Barn Med sin Anden Hustru og Min fulbroder Anders Larson er gjift og Det er 5 aar i höst og Dem har ikke barn Dem lever godt og ere friskke og raks til Dato. To af Mine halv Brödre ære gjifte og har det godt om Min elste halvbroder er död han dog da han hvar 19 et halvt år Gammel jeg har underrete eder om Da jeg Reiste hid til Gjöteborg da talte jeg ved dine Söster ingeborg og Martte og Manden hendes Ingeborg han var da Meget Syg den siste gangen jeg var Der da stod det Til for bedring Med ham Din söster Ingeborg og Alle Barnnene er friske og raske til Dato og Dem har Syv Barn Som læver Tre Sönner og fire Döttrer en Datter Som er död det er Den yngste af dem Som gud efter Sit Alvisse Raaret har behaget at tage Den lille i Fra Denne onde verden og Dem er i end Megen fattig Stilling og Din Sösters Mand har været Svag Med Hilsen i Mange aar Din Söster Martte Haldum og hendes Mand dem ere Nogenlunde frrisk og Dem har fire Barn Som lever en sön og tree Döttre Dem er Meget er Meget friske og raske Til Dato Den ælste Datteren er gjift hun fik en veiformand i Hallind Dal det er Nu snart tvo aar siden hun blev gjift hun har født Til verden en liden datter hendes Navn er Bergitte Marie Kjerstina Kjere Morbroder ok om di vilde Tage eder en reise tur tur til Sverge og Norge o tengk vilken Glæde skulde da blive her snille Morbroder jeg önsker inderligen eders fotografi Potræt Sig Mig Hvilken Relion de bruger i Den forsamling Som du bor i sig Mig om de bruger Døbe Smaa Barn der saa Som i Noge og om de gaar og læser sig frem for Præsten der som her det skulde være godt at faa vide hvilken relion du selv er i og din Famelije er i kjære Morbder vi har ventet saa leng paa brev i fra eder og Min fader venter Meget paa Brev i fra eder Nar det er saa stor glæde at faa brev i fra eder her o tengk hvl vilken Glæde skulde det da blive at faa Möde hverandre i himmelen en gang hos vor Gud og faa den uforjengelige Kroa Krona som Herren jesus har forverveat for os ok glæde over al glæde kjere Morbroder tag ikke ilde op det som jeg har skrivet Nu for jeg slutte Med den D Med daalige skrivese Denne gang skriv snart jeg hilser eder Meget flittig i fra Moster og Morbroder du er Meget flitgen hilsen i fra Mig og hils dine I alle Hils Din Hustru og Alle dine Barn paa Det Aller venligste först og sist er Du hilset i fra Mig din Søster Datter Venskabligt Karen Maria Larson Lev vel
[Resten av brevet er skrevet av Anders Gulbrandsen:]
Din Söster Marte adrässe er Anders Hansen Haldum Gemnaker Lunder P.O. Hadeland i Norge og din Söster Ingeborg adrässe er Smed Anders Gulbrand Andersen Nordbraaten Gjemnaker Lunder P.O. Hadeland i Norge Min faders adrasse är Lars Andersen Haugerud av Vindorum i Grans P.O. Hadeland i Norge. Min Egen adräss är Jungfru Karen Maria Larson Göteborg og Stampen No 36 i Sverge ok du min aldra käraste Broder dit bref af 18 24/1 84 Har väkt Stor gläde inom os Alle Saman och vi triumferar i Glädje Alesamans öfver att Se att du Lver på Sama Ställe som för och alt går väl och Har bygt ett nyt hus och var på det aldra Käraste Hälsadt från mig din broder min Hustru och Karen Maria Jag din broder Skal Snart Skrifva Til dig Högaktningsfullt Skrif Snart till A.G. Werner vi får meget att tale om
[Tillegg, oppned øverst på side 1 med Anders Gulbrandsens håndskrift:]
jag har varit i Sverge sedan 1851 och är nu for Tiden mätt frå Sverge og jag önsker att du gör en tur Hit till oss i Sverge
[Tillegg, oppned øverst på side 4 med Anders Gulbrandsens håndskrift:]
Kjäre broder försök att undvika den långa Resan åt Södern Som nämdes i brefvet
[Tillegg, oppned midt på side 4 med Anders Gulbrandsens håndskrift:]
Direkte ångbåts förbindelse mällan göteborg och nyork börjar i April år 1884. 

 

Göteborg och Stampen No 36 den 24 februari 1884.
Institutet 1 ½ år och varit nogon tid anstäld vid Husbyggnads teinekontor som teinere eller Ritare eller Drangtsman Samt varit omkring 12 år anstäld som Maskin Ritare vid tränne Sverges Största Mekaniska verkstäder som Drangtsman och Arbetat i bland som Smed och i bland som Maskinarbetare eller Milreis jag är mycket övade och mycket fallen för uppfinningar och har mycket Arbetat dermed temeligen god framgång men Sverge är ingen Passande Plads för nogon framtid i uppfinning der är icke got för normän i Sverge Så att ja önskar aldra Hälst att om du min Käre broder Hade Sjelf eller och varo intreserad i nogon industriel verkstads Rörelse i Amerika eller i Norge då varo det min aldra Käraste Sysla för mig att Arbeta för eller tillsamans med dig i nogot industrielt företag här i Skandinavien eller der Hema Hos dig i amerika Hälst med industri och Mekanisk verkstads Rörelse för öfrigt Hvarje handa jernarbeten jag Skule jerna vilja börja med nya uppfiningar Så att fartyg kan lägga till vid din Strand eller Hamn till din Egen gård och så mycket bättre om din gård ligger tet vid nogon jernvägstation då vil jag Råda dig att anlägga en liten Smed och Mekanisk Verkstad med med jern och Messing Stöperi vid ElvenPinne bog eller vid Huron Sjön och det kunde vara bra för dig och dine Barn och mig att vi kunde bedrifva vår Egen industriela Rörelse derstädes och jag vil Arbeta tillsamans med dig som bestyrer i våra företag jag tycker det Ser ut på kartan som at din Egendom är Särdeles väl belägen i Huron Söviken som Synes vara förenad med Erie Sjön. Superior och Michigan Sjön med flera Sjöar och Således är din Plads aldeles Centralt. Belägen och till fölge deraf det bäste läge för bedrifvande af nogon industriel Rörelse Till exempel Trä förädlings Rörelse Sågning och Hyfling och bearbetning af trä till Skeps och Hus bygnader åkedon och till möbler med mera eller och tegelbruks Rörelse Alt är koranta varor som måste gå åt i Så Stora folkrika trakter med så goda komnikatjoner som det ser ut på kartan att vara. förlåt mig att jag förslagsvis föreslår men en liten Mekanisk verkstad varo nog mycket nyttig för att vidare framdeles kunna med framgång röra Sig men jag tror att du Sjelf gör det Bä
....... .....lagen det är framför alt nu....... glädje att jag Ser att du enn lefver men var god upplys mig om Huru din Egendom är Belägen vid vatnen eller vid Elven eller vid Sjön eller icke och Huru långt i från Skepskai eller Skepslaste Hamn Plads jervägs Station telegrafstation Tellefon Station eller Spårvägs Station Samt Huru långt till de närmaste Mekaniska verkstäder jerngjuteri eller Skeps Byggeri med mera det varo mycket muntran de för mig att få Sådana upplysningar från dig det är mig mycket Kärt att tala med dig min gode broder jag och min Hustru tenker och talar mycket om dig och min Hustru ville nödvändigt Hava dit Bref i Sina Händer och Se och krama det mot sitt Bröst och junfru Karen Maria gläder sig och mycket åt dig men Hon är mycket Sjuklig till sin Hälsa från lång tid till baka. Hon Kom till oss den 17 April 1882 det blir 2 år nu till våren och Hon tycker icke om att vara i Sverge troligen komer Hon at Snart af Resa till Norge igjen till sin Hemort igjen. men det är icke så godt för os att försälja vår lille Egendom ...... och ...... lille Hus med ...... Spårvägs trafik uten för vår port på gatan Huset Består af 2 våningar med 6 Rum och 2 kök och en liten Hage utmed Huset åt gatan med ett Stort Päronträ Som bär mycken frugt vart år på gatan om vi kunde få Sålt Egendomen Så att vi Kunde få den nogenlunda bra Betalt jag och min Hustru önskar att koma från Sverge om det på nogot menskligt Sätt lät sig göra men gudske lof att vi kan korenspondera med varandra var god gif mig adräsen ...... vår moders Graf med upplysning om Hvar och när Hon dog i Amerika jag förmodar att du var närvarande och minnes det. vi är temeligen oroliga öfver din till tängta långa Resa till vishington Teretori jag tror att du bör att om möjligt undvika dena Reskabla Resa Aldenstund du och din Hustru äro Svaga till Hälsan och det kunde lett inträffa nogon oförutsed olycka och Således gifva anledning till Stora Sorgelige tilldragelser var god Säg mig om du hört nogot af vår Broder Peder Gulbransen i paris som Skomakare jag Har ike Hört nogot af Honom det första brevet jag fik från dig i från Amerika är dateradt Penny Pag den 25te juli 1867 och ankom Hit till mig den 2re September 1867 Hvilket var mycket kärkomet och det andra och Sednaste nu ankomne kärkomne Brefvet frå dig i Amerika är dateradt Pinne bog den 27 December 1883. Således 16 år Emellan Brefven och vi Har fult och fast trot att du min käraste och oförglömlige ven och Broder ej mera fans .....[?] Häri Lifvet derför önsker jag jerna att få din Käre Hustrus adräss och var så god Bed din Hustru Skrifva till mig om det före kommer nogon förändring om du Sjelf blir Suk eller dör så att vi icke framdeles Sväfvar i ovisshet om Huru det Står till med Eder Samteligen Alla våra goda Slägtingar der långt borta i Amerika, jag Sacknar dig Hjerte ligen för din trofasta och Hjerteliga och Rederliga venskap du bevisar mig och min Hustru och oss alla dine Slägtingar vi gläder oss Alla Samans öfver dig och Hela din Kära famije och vi äro i Frucktan och Hopp om vi nogon Sin Här i tiden nogonsin får Se och tala med varandra du och din Kära familje är Hjerteligt Hälsadt från mig och min Hustru oc Karen Maria Skrif Snart till mig
A. G. Werner

 

18 17/6 84
Haagerud den        17 juli   juni      1884
Min allere Kjæreste Morbroder jeg Modtog Eders brev som var datterat Den 2 Mai det allera Kjærestee Kommende brev Som jeg Modtog den 28 Mai og jeg blev Meget bedrövet da jeg seer i eders brev at du Min Kjære uforglemmelige Morbroder har hværet Meget Syg som hvar Meget tungt at höre og enda tungere hvar det for dig og jeg er Meget Glad da jeg ser at di ere Meget bedre Med Hilsen Som De kan Tro at jeg er Meget Glad for og jeg er Nu for tiden Meget frisk Med hilsen som jeg har Meget at takke Min kjere gud og frelser for guds godhed og langmodighed og kjerlighed til os arme Mennesker rer uæn uendelig stor og jeg er Meget Glad i gud du kan tro kjære Morbroder at Min kjære gud og frelser har jort Mig Meget godt o det er d godt at frygte og elske gud jeg bytter ikke Med verden ti verdens lyster og Glæde den varer kunst et ögonblik o gid at alle Mennsker Maatte faa ögonen op og see paa hvilken væg Dem vandrer forend Döden kom For end vi vet et ord af saa kan Dodens engel komme da Må vi gaa heri fra enten vi er beret eller ikke odet skulde det være godt at have frygtet og elsket gud heri tiden så Man där i Dödens stund ku  kunde sige så! Far verden farvel Til Himmelen Far Min Sjel, o jeg önsker Med brorsön o var jeg Der o stod jeg brud att for Den Trone Söde gud og bar på Mine Palmer da vil jeg på Engle vis op höie didt Navn til Lov og Pris Med tisen Tusind Sjöne Salmer Min aller kjæreste Morbroder jeg tenker Meget På eder og jeg er Meget Glad over at dee holder eder Til gud for at for at frygte og elske ham og De Möder i Kjirken så mange ganger i ugen for at takke og Prise gud og jeg er glad over at der i Amrika  Amerika er saa god relion og jeg vil her fortte dig at jeg Reiste i fra sværge Den 2 juni, og Kom Hem den 5/6 da jeg reste da var dem Meget friske og dine Sösken i Norge ere nu for tiden Meget friske Men Mananden til din Söster ingeborg er ikke rigtigt frisk jeg hilser dig Meget i fra dem både ingeborg og Gulbrand og all deres barn jeg ser i Eders Brev at di har en Stor og Pen egen dom og Pen frugt have at di have så Mange både store og små Kreaturer og jeg synes at det hvar Meget stor egendom at de have arbeidet eder Til Den store egendom Med eders Hender og Det Synes jeg er Meget stort at höre og jeg önsker at sk jeg skulde være hos eder o det skulde blive en Stor Glæde at jeg engang skulde faa see og Tale Med eder i Dette Liv Min allere kjæreste ufglemmelige Morbroder du kan Tro at jeg blev Meget glad da jeg fik brev i fra dig saa Den Glæden kan jeg ikke beskrive jeg Trode det ikke for tvo aar siden at jeg skulde faa den Store Glæden at faa brev i fra eder a o vor glad jeg er og jeg hilser eder i fra kjære Morbroder og Moster i  Sverge dem blev ogsaa hjertlig glad da det kom Brev i fra Dig jeg hilser eder alle i fra Min Fader han önsker at faa brev i dig  Min aller kjæreste og uforglemelige Morbroder jeg Maa nu slutte med den simple og Daarlige skrivelse Gang Med Den  aller kjæreste hilsen til eder alle jeg hilser din hustru og alle Dine Barn Meget flittigt först og Sist er du Min ärkjæreste aller kjæreste og uforglemmelige Morbroder er du paa aller kjæreste og Venligste Hilset i fra Mig Din altid i hukommende Söster Datter Karen Maria Larsdatter Lev væl i herren
[Resten av brevet er skrevet av Karen Marias far Lars Andersen:]
Kjære uforglæmmelige Svaajer lev vel i Herren Du er ve offte ihukommet af mig og havde jeg vist Din Adresse saa havde jeg skrevet för til dig skriv til mig Du er ev venligst hilset fra mig Lars Andersen Haugerud Vindorum i Gran

  

Gud välsigne oss, och alle verlden
frukte Honom.           Ps.67:8.

Ty de, som frukta Honom, de
hafva ingen brist.          Ps. 34:20.

Göteborg och Stampen No 36      Sverge den 12te Februari 1885
Min Aldra kjäraste Elskelige Broder Taral Gulbransen (Charles Gilbert) med Store glädje har jag den 1ste Augusti 1884 Rigtigt Emottagit dit Sednaste Kjär komne Bref dateradt Pinne Bog, den 14 Juli 1884. Huar af vi med Glädje Ser att di allesamens är vid tårlig god Hilse Hvilket Gläder os Särdeles mycket och vi tenker dageligen på Eder i Amerika och vi Längtar Mycket Efter att få ärfara Huru det kan blifva om det kan blifva någon utsikt för oss att någon gång koma till Eder i Amerika och jag tror nog att vi vist ikke komer att någonsin Längta till baka till Sverge igjen i Synerhet om vi kan Sutinera i Amerika jag kan nog Enn vara värksam och jag Ser att du min Kjäre broder Hjerteligt jerna vil vara mig behjelpeligt vilket gläder mig Särdeles myket och jag önsker Hälst att få bo och vara Hos dig och Hjelpa dig och om du Hade en Smedja till at Börja med på din gård eller Jordvei Så kunde jag Smida både till oss och våra naboar till en början eller och bedrifva Mjölqvarn Rörelse eller Sågverks Rörelse och vi blef mycket glada då vi fik det Sednaste brefuet från dig den 1ste Augusti 1884 Hvaraf jag med glädje Ser att du Alle att di Alle samans är vid god Hilse och jag Skref genast den 2dre Augusti 1884 ett Långt Bref som jag afsände till dig Sama dagen och vi har mycket Bekymradt väntat på Bref i från dere i Amerika jag förmoder att det ikke har kommet veien fram och nu Skrifver jag ett Annat Bref till dig och om du får det i dina Händere Så var så god och Skrif till mig genast du Sjelf Eller også din käre kone (Mrs Anne C. Gilbert) eller nogen af dine Börn kunde väl vara så Snille att Skrifva på norska Språket till mig till Exempel Hrr Albert Gilbert de andre börnens navn och ålder önsker vi jerna få höre oc Säg vorledes det Står till med Eder i Amerika och var Så god Säg mig om du tror det kan finas någon god utsigt för oss att någon gång koma till dig i Amerika jag Ser att du föreslår en Plads vid Lands Byen Bad Axe som har jernvägs Station men ikke någon Segelfart jag önskar Hälst att til Samans med dig få en jord vei utvid Sjöstranden med jernvägs Station nära ditt Hem eller tillsamans med dig och om du på för Hand Kunde utse nogon Sådan Plads då kunde jag i Sälskap med dig bedre utse oss någon Sådan jordvei voro bedre att kuna Använda till vadrörelse som Hälst som jordbrukare eller till nogon Slags industriet rørelse med framtiden och var god Säg mig i nästa bref
? om der går Ångbåtar och Segelfartyg på Huron-Sjön eller (Lake Huron) och varsågod Säg mig vad det är för nogot som du kallar Pinne Bog om det är din gård eller om det är nogot Annat som Hetter eller Benämnes Pinne Bog och jag Kan Hälsa Eder i från Jungfru Karen Maria Larsen vår Sösterdatter som nu tjener på gården Åslund i norge och Här med fölger ett Bref till dig från vår söster datter Jungfru Karen Maria Larsdotter i norge till dig med begären om att när du Skrfver till Henne att du då ville vara Så Snill att Adrassera Hennes Bref till mig (A. G. Werner Göteborg och Stampen No 36 Sverge) vi är oroliga öfver att vi ikke fåt något Svar på mit den 2dra Augusti 1884 till dig afsända Långa Bref som jag tror ikke Har Kommet veien fram och det blir alltid Stor glädje när vi får bref i fra Eder våra goda Slägtingar i Amerika vi har Haft mycket Bekymer med vårt Hus & gård med den Här i Staden nya Antagna Renhålnings reformens Anordningar Här i Staden och min Hustru har varit något Sjuklig men är nu bedre til helsan gudske tack och Låfv det Ser ut som om Kristendom en Begynner at Blomstra upp i Amerika och att Lagarne börjar blifva mera Skarpta mod de ogudaktige jag tycker det Synes i Tidningarna Att Amerika måtte Blifva ett Bra ordningsfult Land men jag tror att min Hustru Tycker att Resan till Amerika förefaller Henne nogot Besvärlig med om det är Gud Skikelse att vi Skal nogon gång koma dit så komer vi nog Helbregda dit men jag Ser nog på kartan Port Austin men Huru Långt der i från Port Austin bor du jag tror att du bor i Conty Mechigan Emellan Michigan och Huron Sjön på den Stora Halfön Emellan dessa Sjöar det varo Rätt bra om du utmärkte på en mindre karta der Hvar du bor och var god Skrif upp de mäst nämnd värdast Namnen på de Sörsta Pladserna Rund omkring den ort der du bor och var så god Säg oss om du tror att du Sjelf Eller din Elste Son Hrr Albert Skulle kunna och vilja Möta oss på nogon bestämd dag om vi nogon gång komer till nev york Hviklet måste på förhand blifva Bestämt at genom  Flitiga Brefvexlingar
min adrass är som förr A.G. Werner, Göterborg och Stampen No 36
Du och din kone och Alle dine börn är på det Hjertligste Hilset fra mig och min Kone
Lefv väl i Herren
A.G.Werner
Skrif Snart jag vil besvara dit bref genast

 

Tilbake til hovedsiden.